4. De ce ne oferă Dumnezeu daruri spirituale? Romani 12:3-8; Efeseni 4:8-12.

Romani 12:3-8
3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
4. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5. tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

Efeseni 4:8-12
8. De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.”
9. Şi acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului?
10. Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile.
11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

Darurile spirituale au fost oferite în vederea slujirii altora, nu pentru a fi folosite pentru binele personal. Ele nu sunt niște capacități care ne sunt date ca să ne satisfacem gustul pentru senzațional și nu sunt nici un antidot pentru plictiseală. Adeseori, considerăm că darurile Duhului Sfânt ne sunt date pentru împlinirea nevoilor noastre spirituale sau pentru întărirea noastră în umblarea cu Dumnezeu. Dacă ar fi așa, atunci în centrul lor s-ar afla creștinul și nu Hristos, ne-am afla noi, nu Dumnezeu. Când Îl reașezăm pe Dumnezeu în centrul concepției noastre despre darurile spirituale, le redăm darurilor scopurile pentru care au fost oferite: zidirea şi unitatea bisericii (Efeseni 4:12-16), împlinirea misiunii ei (Efeseni 4:11,12) și slava lui Dumnezeu (1 Petru 4:10,11).

Efeseni 4:12-16
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Efeseni 4:11-12
11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

1 Petru 4:10-11
10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
11. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

Darurile nu ne sunt date pentru noi, ci pentru edificarea altora (vezi şi 1 Corinteni 14:12,26), pentru binele spiritual al întregii biserici și pentru zidirea ei. Atunci când darurile lui Dumnezeu sunt folosite greșit, în scopul elogierii anumitor persoane și nu al stimulării creșterii bisericii, oamenii primesc laude nemeritate, fapt care alimentează disensiunile și face loc divizării.

1 Corinteni 14:12
Tot aşa şi voi, fiindcă râvniţi după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii.

1 Corinteni 14:16
Altminteri, dacă aduci mulţumiri cu duhul, cum va răspunde „Amin”, la mulţumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu ştie ce spui?

De multe ori, privim darurile spirituale ca pe niște abilități și talente. Să nu uităm totuși că, deși talentele sunt cuprinse în darurile spirituale, darul spiritual vine întotdeauna împreună cu o anumită misiune sau lucrare spirituală (1 Petru 4:10). Prin urmare, darurile spirituale sunt niște capacități oferite în mod special de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și ne sunt date pentru un anumit tip de slujire, care va zidi biserica. Pentru împlinirea acestui scop, sunt necesare daruri diverse.

1 Petru 4:10
Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.

Ce putem face pentru ca darurile diverse din biserică să devină o binecuvântare, nu o sursă de disensiuni?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO