Dumnezeu, Dătătorul darurilor spirituale

Nu decidem noi ce daruri să primim. Cuvântul grecesc pentru darurile Duhului este charismata; ele sunt deci niște daruri ale harului, oferite de Însuși Dumnezeu. Ele nu pot fi obținute în baza statutului, poziției, rangului, educației sau performanței noastre spirituale. Sunt daruri fiindcă sunt oferite fără plată și din iubire, ca noi să ne împlinim misiunea încredinţată.

2. De regulă, considerăm că Duhul Sfânt dă darurile spirituale. Pavel Îl asociază și pe Isus Hristos cu aceste daruri. Care este rolul Său? Efeseni 4:7

Efeseni 4:7
Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.

Noi primim darurile prin Hristos. Însă Duhul Sfânt este cel care le împarte bisericii. Cei care L-au primit pe Isus Hristos ca Mântuitor personal și cred în El vor primi de la Duhul Sfânt daruri spirituale după „cum voiește” El (1 Corinteni 12:11). Înzestrarea cu daruri este decizia suverană a Dumnezeirii. Talentul înnăscut nu este în sine un dar spiritual. Darurile spirituale nu echivalează cu talentele naturale pe care cineva și le dezvoltă prin pregătire specială. Mulți necreștini sunt binecuvântați în mod providențial cu asemenea talente. Orice lucru bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu (Iacov 1:17), însă credincioșii au fost înzestrați de El cu daruri speciale ca să fie o binecuvântare pentru alți creștini și pentru a zidi biserica Sa. Dumnezeu poate împlini acest scop și prin intermediul unui talent natural, dacă cel care îl are recunoaște că l-a primit de la El și dacă se roagă și își consacră talentul lucrării Domnului.

1 Corinteni 12:11
Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

Iacov 1:17
orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

3. Ce spune Pavel despre împărțirea darurilor? De ce este important să ținem cont de acest aspect dacă dorim să înțelegem ce rol au darurile spirituale în biserică? 1 Corinteni 12:14-31

1 Corinteni 12:14-31
14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15. Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?
16. Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?
17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
18. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
19. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
20. Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.
21. Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.”
22. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă.
23. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, 24. pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste,
25. pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
26. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
27. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
28. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.
29. Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni?
30. Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?
31. Umblaţi, dar, după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Duhul Sfânt împarte darurile potrivit înțelepciunii și voinței Sale. El ne iubește și știe cel mai bine în ce domeniu putem fi mai eficienți. Dacă-i invidiem pe alții pentru darurile lor, înseamnă că nu-I suntem recunoscători lui Dumnezeu și că ne îndoim că împarte darurile cu înțelepciune.

Ce daruri le-a oferit Dumnezeu membrilor bisericii tale? Ce lecție poți desprinde din faptul că oameni diferiți primesc daruri diferite?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO