Darurile spirituale în trecut și prezent

5. Citeşte 1 Corinteni 14:1 şi compară listele darurilor din Romani 12:3-8; 1 Corinteni 12:7-11,27-31 și Efeseni 4:11,12. Darurile acestea au fost doar pentru credincioșii din perioada Noului Testament sau le sunt date și credincioșilor de astăzi?

1 Corinteni 14:1
Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi.

Romani 12:3-8
3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
4. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5. tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

1 Corinteni 12:7-11
7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;
9. altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;
10. altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
11. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

1 Corinteni 12:27-31
27. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
28. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.
29. Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni?
30. Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?
31. Umblaţi, dar, după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Efeseni 4:11-12
11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

Unii creștini cred că darurile spirituale menționate în Noul Testament au fost disponibile doar pentru credincioșii din vremea lui Isus și a apostolilor şi susțin că ele au încetat să existe în biserică odată cu moartea primilor apostoli. Iar argumentul lor este declaraţia lui Pavel din 1 Corinteni 13:10: „Când va veni ce este desăvârşit, acest «în parte» se va sfârşi.” Este adevărat că va veni un timp când darurile se vor sfârși, însă textul spune că se vor sfârși când va veni ce este desăvârșit, adică atunci când nu vom mai vedea ca într-o oglindă, în chip întunecos, ci vom „vedea față în față”, la revenirea Domnului Isus. Biblia ne spune că darurile spirituale sunt date pentru zidirea bisericii (1 Corinteni 12:28) şi credincioșii sunt îndemnaţi să „umble” după aceste daruri (1 Corinteni 14:1). Ele sunt necesare bunăstării bisericii. Și, din moment ce în Biblie nu avem o dovadă că Dumnezeu le-ar fi sistat, conchidem că El continuă să le ofere până când biserica își va încheia misiunea și Hristos va veni iar.

1 Corinteni 12:28
Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.

1 Corinteni 14:1
Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi.

Ellen G. White afirmă: „Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai puțin însemnată a puterii lui Dumnezeu, decât cea de la începutul ei.” – Evenimentele ultimelor zile, ed. 2003, p. 146 (202)

Dumnezeu a chemat biserica să pregătească lumea pentru a doua venire a lui Hristos și nu-i va lipsi pe membrii ei de sprijinul necesar. Pe de altă parte însă, darurile spirituale nu vor lua niciodată locul Bibliei și nu vor împlini rolul ei. Ele nu sunt decât o împlinire a făgăduinței biblice potrivit căreia credincioșii vor fi înzestrați cu daruri în scopul zidirii trupului lui Hristos și pregătirii lumii pentru revenirea apropiată a lui Isus.

Citește Efeseni 4:11-13, în special versetul 13. Ce îți spune despre nevoia de daruri spirituale a bisericii de astăzi?

Efeseni 4:11-13
Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO