„Inspirația” este un termen care se referă la influența exercitată de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, asupra oamenilor prin care transmite mesajul Său. Lucrarea Duhului Sfânt în procesul inspirației asigură unitatea fundamentală a întregii Scripturi în ce privește adevărul. Ca Duh al adevărului (Ioan 14:17; 15:26; 16:13), El ne conduce în tot adevărul.

Ioan 14:17
şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

Ioan 15:26
Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Ioan 16:13
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

2. Ce ne spun următoarele texte despre scriitorii biblici și despre implicarea lui Dumnezeu în aducerea la existență a Bibliei?

2 Petru 1:21
Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

Deuteronom 18:18
Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.

Mica 3:8
Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoştinţa dreptăţii şi de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui, şi lui Israel, păcatul lui.

1Corinteni 2,9-13 

 

9. Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”
10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.
12. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.
13. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.

Declarația lui Petru că oamenii au fost „mânați” de Duhul Sfânt arată lucrarea Duhului Sfânt în domeniul inspirației. Nici Pavel nu avea dubii în legătură cu sursa și autoritatea Evangheliei pe care o propovăduia.

Multe părți ale Bibliei sunt rodul revelației supranaturale directe a lui Dumnezeu, dar, uneori, Domnul a lucrat prin scriitorii biblici care au făcut personal cercetări minuţioase sau au apelat la alte documente existente (Iosua 10:13; Luca 1:1-3).

Iosua 10:13, NTR

 

Soarele a rămas nemişcat, iar luna s-a oprit până când poporul s-a răzbunat pe duşmanii lui. Nu este scris lucrul acesta şi în Cartea lui Iaşar? Soarele a rămas nemişcat în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună timp de aproape o zi.

Luca 1:1-3, NTR
Fiindcă mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au împlinit printre noi, aşa cum ni le-au încredinţat cei ce au fost de la început martori oculari şi care au ajuns slujitori ai Cuvântului, am decis şi eu, după ce am cercetat cu atenţie toate lucrurile de la început, să ţi le scriu în ordine, prea alesule Teofile,

Aceasta înseamnă că toate părțile Bibliei sunt revelate și inspirate (2 Timotei 3:16). De aceea, Pavel afirmă că „tot ce a fost scris” a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, „prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde” (Romani 15:4). Dumnezeu, care vorbește și care l-a creat pe om cu capacitatea de a vorbi, le dă unor oameni aleși darul de a comunica idei inspirate, în cuvinte omenești, într-un mod fidel și demn de încredere.

2 Timotei 3:16, NTR
Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate,

Romani 15:4, NTR
Tot ce a fost scris în trecut a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi încurajarea date de Scripturi, să avem nădejde.

„Dumnezeu a binevoit să-i transmită lumii adevărul Său prin slujitori omeneşti, iar El Însuşi, prin Duhul Său Sfânt, i-a calificat şi i-a făcut în stare pe oameni să îndeplinească lucrarea Sa. El le-a îndrumat mintea în alegerea lucrurilor pe care să le rostească şi să le scrie. Comoara a fost încredinţată unor vase pământeşti, cu toate acestea, nu este mai puţin de origine cerească.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, ed. 2012, p. 25 (26)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO