Indicii biblice despre divinitatea Duhului Sfânt

În Biblie, există pasaje în care Numele Duhului Sfânt și Numele lui Dumnezeu sunt utilizate unul în locul altuia.

3. Citeşte Isaia 63:10-14 şi compară cu Numeri 14:11 şi Deuteronomul 32:12. Cum este evidențiată divinitatea Duhului Sfânt?

Isaia 63:10-14
10. Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li S-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.
11. Atunci poporul Său şi-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise şi a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea în mijlocul lor Duhul Lui cel Sfânt,
12. care povăţuia dreapta lui Moise cu braţul Său cel slăvit, care despica apele înaintea lor ca să-Şi facă un Nume veşnic,
13. care îi călăuzea prin valuri, ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească?”
14. Ca fiara care se coboară în vale aşa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Aşa ai povăţuit Tu pe poporul Tău, ca să-Ţi faci un Nume plin de slavă!

Numeri 14:11
Şi Domnul a zis lui Moise: „Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?

Deuteronomul 32:12
Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său şi nu era niciun dumnezeu străin cu El.

Din Isaia 63:10 şi relatarea paralelă din Numeri 14:11, constatăm că scriitorii biblici Îl considerau Dumnezeu pe Duhul Sfânt.
În 2 Samuel 23:2, citim: „Duhul Domnului vorbeşte prin mine”, iar în declarația paralelă din versetul 3, se spune: „Dumnezeul lui Israel… mi-a zis”. Aşadar, putem conchide că Duhul Sfânt este Dumnezeu.

4. Compară 1 Corinteni 3:16,17 cu 6:19,20 şi 12:11 cu 12:28, unde referirile la Duhul Sfânt și la Dumnezeu Tatăl sunt folosite alternativ. Ce acţiuni sunt atribuite concomitent Duhului şi Tatălui?

1 Corinteni 3:16-17
16. Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
17. Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.

1 Corinteni 6:19-20
19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

1 Corinteni 12:11
Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

1 Corinteni 12:28
Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.

În 1 Corinteni 3:16,17 și în 1 Corinteni 6:19,20, Pavel folosește o exprimare similară. Pentru el, locuirea Duhului Sfânt în oameni este totuna cu locuirea lui Dumnezeu. Prin echivalarea expresiei „Templul lui Dumnezeu” cu expresia „Templul Duhului Sfânt”, el subliniază că Duhul Sfânt este Dumnezeu. În 1 Corinteni 12:11, Pavel scrie că Duhul Sfânt este Cel care îi dă fiecărui credincios daruri spirituale. Iar în versetul 28, ne spune că Dumnezeu este Cel care face acest lucru. Mesajul este evident: Duhul Sfânt face exact ce face Dumnezeu, o dovadă convingătoare că El este egal cu Dumnezeu.

Recitește Numeri 14:11. În ce privință ni se aplică și nouă acest verset? Gândește-te la modul minunat cum a lucrat Dumnezeu în biserica noastră. Gândește-te la toate motivele pe care ni le-a dat ca să credem. Cum ne putem asigura că nu repetăm greșeala poporului Său de acum două mii de ani?

Emisiunea Școala Cuvântului – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO