Duhul Sfânt realizează anumite lucruri pe care Biblia le asociază exclusiv cu Dumnezeu. El a participat activ la lucrarea de creare a omului și participă la fel de activ și la lucrarea de re-creare a omului căzut în păcat.

5. Cum descrie Pavel implicarea Duhului Sfânt în procesul de recreare a omului? Tit 3:4-6

Tit 3:4-6
4. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni,
5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;

Duhul Sfânt este menționat alături de „Dumnezeu, Mântuitorul nostru” (Tit 3:4) în contextul spălării nașterii din nou (botezul) și al înnoirii noastre (Tit 3:5). El este autorul renașterii noastre spirituale. El ne dă o inimă nouă. El ne trezește dorința de a-L urma pe Hristos. El este Duhul de viață (Romani 8:2). El îi sfințește pe păcătoși și le schimbă caracterul. El ne ajută să ascultăm de Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Numai o ființă divină este în stare să facă asemenea minuni.

6. Compară Isaia 6:8-10 cu Faptele 28:25-27. Cui îi atribuie scriitorii biblici mesajele primite de ei?

Isaia 6:8-10
8. Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”
9. El a zis atunci: „Du-te şi spune poporului acestuia: „Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!”
10. Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit.”

Faptele apostolilor 28:25-27
25. Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: „Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinţii voştri,
26. când a zis: „Du-te la poporul acesta şi zi-i: „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea.
27. Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.”

Anumite afirmații din Biblie sunt atribuite de un scriitor lui Dumnezeu, iar de alt scriitor, Duhului Sfânt. Undeva se spune că Duhul Sfânt este Cel care ne-a dat Sfintele Scripturi într-un mod supranatural (2 Petru 1:21), iar în alt loc se declară că ele au venit prin inspirația lui Dumnezeu (2 Timotei 3:16). Oferirea Scripturilor este o altă lucrare divină a Duhului Sfânt.

7. Ce ne învață Romani 8:11 despre divinitatea Duhului Sfânt?

Romani 8:11
Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

Biblia declară că Duhul Sfânt L-a înviat pe Isus și că ne va învia și pe noi. Numai Dumnezeu are puterea de a învia morții. Prin urmare, Duhul Sfânt este Dumnezeu.

Ce schimbări poți face pentru a fi mai receptiv față de Duhul Sfânt? Ce obiceiuri te împiedică să discerni călăuzirea Sa?

Emisiunea Școala Cuvântului  – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO