Atributele divine ale Duhului Sfânt

2. Ce atribute şi activităţi divine ale Duhului Sfânt sunt amintite în următoarele pasaje?

1 Corinteni 2:10-11
10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.

Isaia 40:13-14
13. Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?
14. Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea şi I-a făcut cunoscut calea priceperii?

Psalmi 139:7
Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?

Evrei 9:14
cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!

1 Timotei 6:16
singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.

Luca 1:35
Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

Romani 15:19
fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările dimprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.

Psalmi 104:30
Îţi trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pământului.

Numai Unul egal cu Dumnezeu poate cunoaște lucrurile adânci ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:10,11). Nimeni nu-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu decât Duhul. Cineva din afara Trinităţii nu L-ar putea cunoaște așa. Prin urmare, Duhul Sfânt este omniscient.

Prezența Duhului Sfânt este prezența lui Dumnezeu. Dacă nu există loc în care să fugim de Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că El este omniprezent (Psalmii 139:7).

De asemenea, se afirmă că Duhul lui Dumnezeu este veșnic (Evrei 9:14). Cine spune Biblia că are nemurirea? Numai Dumnezeu (1 Timotei 6:16). Dacă Duhul este veșnic, atunci El trebuie să fie Dumnezeu.

Duhul Sfânt este și atotputernic. În Luca 1:35, expresiile „Duhul Sfânt” şi „puterea Celui Preaînalt” sunt sinonime. Ele sunt utilizate aici în contextul unui miracol de cel mai înalt grad, nașterea din fecioară. În Romani 15:19, apostolul Pavel mărturisește că lucrul acesta s-a petrecut prin „puterea semnelor și a minunilor, … prin puterea Duhului Sfânt”. Așadar, Duhul Sfânt poate face minuni divine.

Isus mai spune că blasfemia la adresa Duhului este de neiertat (Matei 12:31,32; Marcu 3:28,29). Faptul acesta poate fi explicat numai dacă Duhul Sfânt este Dumnezeu.

Matei 12:31-32
31. De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.
32. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

Marcu 3:28-29
28. Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta;
29. dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic.”

Dar poate că cea mai uimitoare lucrare a Duhului Sfânt este transformarea oamenilor. El aduce la îndeplinire nașterea spirituală (Ioan 3:5-8). El poate să facă un lucru de care este capabil numai Dumnezeu.

Ioan 3:5-8
5. Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
7. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.”
8. Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO