Sensibilitate faţă de suferinţa oamenilor

S-ar putea ca universul să ni se pară un loc foarte înfricoşător: este vast, rece şi atât de mare, încât ne simţim insignifianţi şi cu totul pierduţi în el! Frica aceasta s-a amplificat odată cu apariţia ştiinţei moderne, cu telescoapele ei uriaşe care ne-au descoperit un cosmos cu mult mai mare şi mai vast decât orice ne-am imaginat. Dacă adăugăm la acestea afirmaţiile fanteziste ale darwinismului, care, în versiunile lui cele mai populare, respinge ideea existentei unui Creator, înţelegem cu uşurinţă de ce oamenii ajung să-şi piardă orice speranţă în acest univers vast şi insensibil.

Desigur că Biblia ne oferă o altă perspectivă asupra locului nostru în univers,

Conform textelor de mai jos, ce simte Dumnezeu pentru fiinţele suferinde de pe pământ?

Judecătorii 2:16-18
16. Domnul a ridicat judecători, ca să-i izbăvească din mâna celor ce-i prădau.
17. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alţi dumnezei şi s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor şi n-au ascultat de poruncile Domnului, ca şi ei.
18. Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul şi-i izbăvea din mâna vrăjmaşilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului I se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce-i apăsau şi-i chinuiau.

2 Împăraţi 13:23
Dar Domnul S-a îndurat de ei şi a avut milă de ei, Şi-a întors faţa spre ei din pricina legământului Său cu Avraam, Isaac şi Iacov, n-a vrut să-i nimicească, şi până acum nu i-a lepădat de la faţa Lui.

Isaia 54:7,8,10
7. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste.
8. Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.
10. Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.

Contrar teoriei populare potrivit căreia Dumnezeul Vechiului Testament ar fi aspru, rău, neiertător şi lipsit de milă, total diferit de Isus al Noului Testament, textele acestea ne vorbesc despre mila lui Dumnezeu faţă de oameni. Şi ele sunt numai câteva dintre exemple!

Care este atitudinea lui Dumnezeu în faţa suferinţei?

Exodul 2:23-25
23. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit; şi copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei şi scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu.
24. Dumnezeu a auzit gemetele lor şi Şi-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac şi Iacov.
25. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel şi a luat cunoştinţă de ei.

Dumnezeu este profund interesat de oameni (vezi Iacov 5:11). Acesta este un adevăr care apare frecvent în Biblie.

Iacov 5:11
Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.

„Inima Sa iubitoare este mişcată de necazurile noastre şi ne ascultă când Îi vorbim despre ele. […] Nimic din ceea ce, într-un fel oarecare, are legătură cu pacea noastră nu este atât de neînsemnat încât să nu fie luat în considerare de El. […] Nicio nenorocire nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat dintre copiii Săi… fără ca Tatăl ceresc să observe, fără ca El să manifeste un interes viu pentru toate acestea.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, ed. 2013, p, 75

Gemetele căror oameni din localitatea ta se fac auzite până la cer? Ce poate face Dumnezeu prin tine pentru a le arăta simpatie şi pentru a-i ajuta pe cei în dificultate? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO