Ultimele capitole ale Evangheliei lui Matei relatează ultimele zile ale vieţii lui Isus pe pământ. Mântuitorul urma să moară pe cruce, să învie şi să Se descopere pe deplin ca Mântuitorul lumii, răstignit şi înviat. Oricât de mult Îl iubeau şi Îl apreciau pe Isus cei care Îl urmau atunci, ei mai aveau încă multe de învăţat cu privire la cine era El şi ce urma să facă pentru ei. Astăzi, având la dispoziţie scrierile întregii Scripturi şi, în special, explicaţiile pline de putere ale lui Pavel cu privire la moartea ispăşitoare a lui Isus, noi ştim cu mult mai mult despre ce urma să facă Isus pentru noi decât ştiau, la vremea aceea, urmaşii Săi.

Ce a determinat-o pe Maria să facă acel gest extraordinar. De ce a apreciat Domnul Isus atât de mult gestul ei?

Matei 26:1-16
1. După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi:
2. „Ştiţi că după două zile va fi Paştile; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!”
3. Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa;
4. şi s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare.
5. Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod.”
6. Când era Isus în Betania, în casa lui Simon, leprosul,
7. s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; şi, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui.
8. Ucenicilor le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, şi au zis: „Ce rost are risipa aceasta?
9. Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, şi banii să se dea săracilor.”
10. Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine.
11. Pentru că pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.
12. Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare.
13. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”
14. Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă
15. şi le-a zis: „Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi.
16. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.

Să observăm că Matei plasează episodul ungerii lui Isus cu mir – care a avut loc, probabil, înainte de intrarea Sa triumfală – în cadrul complotului de a-L ucide, care era în desfăşurare. În timp ce unii dintre cei apropiaţi de El plănuiau să-I facă rău, alţii revărsau asupra Sa dovezile unei iubiri şi ale unui devotament fără margini, cum a făcut Maria, spărgând „un vas de alabastru cu mir foarte scump” (vers. 7).

În timp ce ucenicii se plângeau de risipa făcută, Isus a spus că ea a făcut „un lucru frumos”. Prin acest gest, care, la prima vedere, putea să pară extravagant, femeia a arătat profunzimea sentimentelor pe care le avea pentru Isus în inima ei. Deşi, cu siguranţă, ea nu ştia tot ce avea să urmeze sau ce semnificaţie aveau să aibă evenimentele, înţelegea suficient ca să ştie că îi datora foarte mult lui Isus şi, în felul acesta, dorea să îşi arate recunoştinţa. În acelaşi timp, ucenicii, care, cu siguranţă, văzuseră mult mai mult din ce făcuse Isus decât văzuse această femeie, încă nu înţelegeau pe deplin lucrarea Lui.

„Uleiul turnat pe capul şi picioarele lui Isus era un simbol al inimi dătătorului, o inimă plină de iubire care se revarsă. A fost o demonstrare a unei iubiri hrănite din izvoare cereşti până când s-a revărsat în afară. Şi darul acela al Mariei, pe care ucenicii l-au considerat o risipă, a făcut să se repete de mii de ani aceeaşi revărsare de iubire din inimile sensibile ale altora.” – Ellen G. White, Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, vol. 5, p. 1101

Tu cum răspunzi la tot ce a făcut Isus pentru tine? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO