Închinare la plăsmuiri sau la Creator?

După cum am văzut, poporul lui Dumnezeu fusese chemat să fie diferit de popoarele vecine, care se afundaseră în păgânism şi idolatrie. Foarte multe avertizări consemnate în primele cinci cărţi ale lui Moise atrăgeau atenţia în special împotriva urmării practicilor acestor popoare. Israeliţii fuseseră chemaţi să fie în lume martori ai adevărului despre Dumnezeul Creator şi Răscumpărător. Din nefericire însă, după cum ne-o demonstrează istoria Vechiului Testament, ei s-au lăsat ademeniţi de aceste practici.

Care sunt practicile și concepțiile asupra cărora îi avertizează Domnul pe israeliți? De ce?

Ieremia 10:1-15
1. Ascultaţi cuvântul pe care vi-l vorbeşte Domnul, casa lui Israel!
2. Aşa vorbeşte Domnul: „Nu vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor şi nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele.
3. Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte. Taie un lemn din pădure; mâna meşterului îl lucrează cu securea;
4. îl împodobeşte cu argint şi aur, şi ei îl ţintuiesc cu cuie şi ciocane ca să nu se clatine.
5. Dumnezeii aceştia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveţi şi nu vorbesc; sunt duşi de alţii, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun rău şi nu sunt în stare să facă niciun bine.” –
6. Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta.
7. Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie se cuvine teama; căci între toţi înţelepţii neamurilor şi în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine.
8. Toţi laolaltă sunt proşti şi fără minte, ştiinţa idolilor nu este decât deşertăciune, e lemn!
9. Ei aduc din Tarsis foiţe de argint şi aur din Ufaz; meşterul şi mâna argintarului le pun în lucru; hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru şi în purpură, toate sunt lucrate de meşteri iscusiţi. –
10. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat veşnic. Pământul tremură de mânia Lui, şi neamurile nu pot să sufere urgia Lui.
11. Aşa să le vorbiţi: „Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri de pe pământ şi de sub ceruri.
12. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.
13. La tunetul Lui, urlă apele în ceruri; El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere fulgerelor şi ploii şi scoate vântul din cămările Lui.
14. Atunci se arată omul cât este de prost cu ştiinţa lui, şi orice argintar rămâne de ruşine cu chipul lui cioplit; căci idolii lui nu sunt decât minciună şi nu este nicio suflare în ei;
15. sunt un lucru de nimic, o lucrare înşelătoare, şi vor pieri, când va veni pedeapsa.

Ieremia le vorbeşte celor din poporul său despre nişte lucruri pe care ar fi trebuit să le ştie deja: zeii păgâni nu sunt decât născociri ale oamenilor, rodul imaginaţiei lor stăpânite de demoni. Despre acelaşi lucru avea să scrie apostolul Pavel câteva secole mai târziu: „Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin” (Romani 1:25). Aici, Pavel pune în opoziţie ființa creată cu Creatorul. La fel a procedat şi Ieremia, care a subliniat neputinţa şi slăbiciunea „dumnezeilor” făcuţi de oameni, în contrast cu Dumnezeul adevărat. Dorinţa profetului era să-i arate poporului ce nesăbuinţă era să-ţi pui încrederea în astfel de obiecte, incapabile să facă vreo mişcare. Spre deosebire de aceştia, Dumnezeul adevărat a creat lumea şi o susţine prin puterea Sa

Evrei 1:3
El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,

Textele acestea, deşi scrise cu multă vreme în urmă, conţin un mesaj relevant pentru noi. Poate că nu avem probleme cu închinarea la statui făcute de mâini omeneşti şi poate că nu ne temem de semnele cerului. Dar poate că suntem ispitiţi să ne punem încrederea în alt gen de lucruri, la fel de neînstare să ne salveze ca şi idolii de atunci.

Care sunt lucrurile în care putem fi ispitiți să ne încredem mai mult decât în Dumnezeu? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO