Duhul Sfânt ne unește pe diverse căi. Noi nu am exista ca biserică dacă El nu ne-ar uni mai întâi cu Hristos, Capul bisericii (vezi Efeseni 1:22,23; 5:23). Prin Duhul Sfânt, noi suntem uniţi efectiv cu Hristos. De unirea aceasta cu Hristos depind toate binecuvântările mântuirii, fiindcă de la El primim tot ce avem: adoptarea ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, îndreptățirea și sfințirea, viața de biruință asupra păcatului și glorificarea de la sfârșit. Hristos trebuie să fie temelia experienței noastre creștine.
El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi. (Efeseni 1:22-23, NTR)

Efeseni 1:22-23
22. El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.

Efeseni 5:23
căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.

1. Ce ne spun următoarele pasaje despre rolul îndeplinit de Hristos și de Duhul Sfânt în aducerea la existenţă a bisericii? Efeseni 2:18,20-22; 1 Petru 2:6,7.

Efeseni 2:18
Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.

Efeseni 2:20-22
fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

1 Petru 2:6-7
6. Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El nu va fi dat de ruşine.”
7. Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”,

Prin Duhul, avem acces la Dumnezeu Tatăl. Isus este Stânca, temelia mântuirii noastre și fundația pe care sunt ridicate celelalte părți ale clădirii. Lucrarea Duhului Sfânt în plan individual determină înființarea bisericii. După ce am cunoscut mântuirea numai prin credința în Hristos Isus și după ce am fost mișcați de dragostea lui Dumnezeu, ne bucurăm laolaltă cu ceilalți credincioși de „împărtășirea Duhului Sfânt” (2 Corinteni 13:14). Credincioșii sunt zidiți împreună pentru a forma o nouă casă spirituală „prin Duhul” (Efeseni 2:22). Ca urmași ai lui Hristos, ar trebui să căutăm să păstrăm „unirea Duhului, prin legătura păcii” (Efeseni 4:3). Trebuie să urmărim unitatea în părtășia cu credincioșii pe toate căile posibile, fără a accepta compromisul.

Citește Coloseni 3:12-14. Cum poți exemplifica în viața ta aceste calități și cum poți contribui la unitatea bisericii? De ce sunt însușirile acestea atât de importante pentru unitatea bisericii?

Coloseni 3:12-14
12. Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO