1. Citește Marcu 1:8 (compară cu Matei 3:11; Luca 3:16 și Ioan 1:33), Faptele 1:5 și 11:16. Ce altceva însoțește botezul cu apă?

Marcu 1:8
Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”

Matei 3:11
Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.

Luca 3:16
Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.

Ioan 1:33
Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”

Faptele apostolilor 1:5
Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

Faptele apostolilor 11:16
Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: „Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

În Noul Testament există numai șapte pasaje care vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt. Patru dintre ele sunt în legătură cu lucrarea lui Ioan Botezătorul și arată spre Cincizecime. Duhul Sfânt a fost dat cu acea ocazie pentru a marca începutul „zilelor din urmă” ale istoriei mântuirii.

Spre deosebire de ceilalți evangheliști, Ioan nu vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt la viitor. Timpul verbului folosit indică o acțiune cu validitate neîntreruptă (Ioan 1:33). El utilizează același timp şi în versetul 29, unde vorbeşte despre o altă lucrare importantă a lui Isus: ridicarea păcatelor lumii. Slujirea lui Isus constă în îndepărtarea păcatelor noastre și în oferirea darului Duhului Sfânt. Această dublă experiență este relatată în Faptele 2:38 – când au înțeles cine era Hristos și ce a făcut El pentru ei, ucenicii au primit în același timp iertarea de păcate și Duhul Sfânt. Aceasta a fost şi experienţa credincioșilor din casa lui Corneliu (Faptele 10:43,44; 11:16). Botezul cu apă este cunoscut și sub numele de „botezul pocăinței” (19:4). Când ne căim de păcat și primim botezul în Numele lui Isus, primim și Duhul Sfânt (2:28-39).

Ioan 1:33
Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”

Ioan 1:29
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!

Faptele apostolilor 10:43-44
43. Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”
44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul.

Faptele apostolilor 11:16
Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: „Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

Faptele apostolilor 19:4
Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.”

Faptele apostolilor 2:28-39
28. Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.”
29. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
30. Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,
31. despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea.
32. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.
33. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
34. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,
35. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”
36. Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”
37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
39. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”

În Noul Testament, primirea Duhului Sfânt și botezul merg împreună şi sunt semnul nașterii din nou. Prin botez, ne identificăm cu Hristos, iar El ne dăruiește Duhul Sfânt ca să putem avea viață prin puterea Sa și ca să proclamăm Evanghelia. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o lucrare secundară a harului, într-un un stadiu ulterior al vieții, corelată cu darul săvârșirii de minuni.

În 1 Corinteni 12:13, Pavel nu se referă la experiența unică de la Cincizecime, ci, mai degrabă, la experiența pe care o au toți credincioșii. El afirmă că noi toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, și că toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Pavel pune accent pe unitate. Cuvântul „toți” este semnificativ. El asociază intrarea credincioșilor în trupul lui Hristos cu botezul cu Duhul Sfânt.

1 Corinteni 12:13
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

Cum a fost experiența ta la botezul cu Duhul Sfânt? Ce a însemnat el pentru viața ta? Cum ai fi dacă El nu ar lucra la inima ta?

Emisiunea Școala Cuvântului – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO