O viață orientată spre sine sau spre Hristos?

8. Citește Galateni 5:16-26 și Efeseni 5:1-9,17-20 și compară viața orientată spre propria persoană cu viața plină de Duh Sfânt.

Galateni 5:16-26
16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
18. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.
19. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20. închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
25. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.
26. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.

Efeseni 5:1-9
1. Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi.
2. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.
3. Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.
4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.
5. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
6. Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.
7. Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei.
8. Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii.
9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.

Efeseni 5:17-20
17. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
18. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.
20. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

Persoana egocentrică

 • Are dorințe care nu sunt pe placul lui Dumnezeu.
 • Este stăpânită de pofte păcătoase.
 • Își întrebuințează greșit libertatea și este înrobită de păcat.
 • Nu ascultă de voința lui Dumnezeu.
 • Este îngăduitoare cu sine.
 • Păcătuiește.
 • Nu-și recunoaște nevoia după iertare și se laudă cu sine.

Persoana stăpânită de Duhul Sfânt

 • Dorește după lucrurile spirituale și după cele care Îi plac lui Dumnezeu.
 • Este stăpânită de Duhul Sfânt.
 • Este eliberată din robia păcatului și este chemată la libertatea în Hristos.
 • Ascultă de voința lui Dumnezeu.
 • Se sacrifică pe sine.
 • Trăiește în neprihănire.
 • Își recunoaște nevoia după iertare și Îl laudă pe Isus pentru ce a făcut în viața sa.

Viața omului plin de Duhul este caracterizată de ascultarea din iubire de Legea lui Dumnezeu și de compasiune față de semeni (2 Corinteni 5:14). Când mintea şi gândirea noastră sunt regenerate și primim o inimă nouă şi o nouă viziune asupra vieții, valorile și comportamentul nostru se schimbă. Nu mai vrem să ne conducem singuri viața, ci ne supunem Duhului Sfânt (Galateni 3:3).

2 Corinteni 5:14
Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.

Galateni 3:3
Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească?

Noi nu ne putem schimba singuri – păcatul are rădăcini prea adânci în noi. Avem nevoie de Dumnezeu, de lucrarea Duhului Sfânt. Doar o schimbare exterioară, cum ar fi renunțarea la un obicei rău, nu ne face creștini. Schimbarea trebuie să înceapă în inimă, prin înnoirea adusă de Duhul Sfânt, lucrare care ține toată viața. Poate avea suișuri și coborâșuri, dar Dumnezeu promite să o ducă la bun sfârșit dacă ne supunem Lui (Filipeni 1:6).

Filipeni 1:6
Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

În ce domenii din viața ta există egoism și în ce domenii sunt semne că Duhul Sfânt Își împlinește lucrarea? Ce decizii ar trebui să iei?

Emisiunea Școala Cuvântului – Speranța TV:

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO