Alte argumente despre Duhul Sfânt ca persoană (1)

3. Citește Faptele 8:29; 10:19,20; 28:25; Romani 8:14-16,27; 15:30; 1 Corinteni 2:10. Aceste texte vorbesc despre o forță impersonală sau despre o Persoană divină?

Faptele apostolilor 8:29
Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!”

Faptele apostolilor 10:19-20
19. Şi, pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei oameni;
20. scoală-te, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis.”

Faptele apostolilor 28:25
Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: „Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinţii voştri,

Romani 8:14-16
14. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
15. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!”
16. Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.

Romani 8:27
Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.

Romani 15:30
Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,

1 Corinteni 2:10
Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.

Poate o forță impersonală să mijlocească pentru noi? Are un spirit sau o putere capacitatea de a ne descoperi lucruri despre Dumnezeu? Are capacitatea de a vorbi? Toate aceste afirmații biblice au sens dacă Duhul Sfânt este o ființă, nu o forță impersonală.

4. Ce însușiri Îi sunt atribuite Duhului Sfânt în următoarele pasaje? Faptele 5:3,9; Romani 15:30; 1 Corinteni 12:11; Efeseni 4:30.

Faptele apostolilor 5:3
Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?

Faptele apostolilor 5:9
Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine.”

Romani 15:30
Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,

1 Corinteni 12:11
Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

Efeseni 4:30
Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

Trăsăturile specifice unei persoane sunt cunoașterea (sau înțelegerea), sentimentele și voința. Numai o persoană se poate întrista. Numai o persoană poate fi mințită sau înșelată. Numai o persoană are capacitatea de a alege după cum voiește, are voință. Voința este probabil componenta cea mai însemnată a personalității. Și numai o ființă are capacitatea de a iubi. Dragostea adevărată este de neconceput în sens abstract și impersonal. Ea are un sens foarte personal. Aceste particularități ne arată că Duhul Sfânt este o ființă conștientă de sine, înzestrată cu autocunoaștere, cu voință proprie și cu autodeterminare, capabilă de iubire. Nu este o emanație nedefinită sau o esență impersonală. El este descris astfel, deoarece Dumnezeu Însuși este un Dumnezeu personal. „Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar putea să-i mărturisească duhului nostru şi împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. De asemenea, El trebuie să fie o Persoană divină, pentru că altfel nu ar putea să cerceteze tainele care se află ascunse în mintea lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Evanghelizare, ed. 2008, p. 488 (617)

Ce impact are perspectiva biblică despre Persoana Duhului Sfânt asupra relației tale cu El? Cum s-ar schimba dacă Duhul Sfânt ar fi o putere impersonală și nu Dumnezeu?

Emisiunea Școala Cuvântului – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO