Înlocuitorul nostru crucificat

Citeşte Matei 27:45-46. Care este semnificaţia strigătului de pe cruce al Mântuitorului?

Matei 27:45-46
45. De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.
46. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”

Aici, Îl putem vedea pe Isus simţindu-Se abandonat de Tatăl Său. Întunericul care a învăluit ţara în acel moment simboliza judecata divină (Isaia 13:9-16; Amos 5:18-20; Ieremia 13:16). Isus simţea în fiinţa Sa consecinţele îngrozitoare ale păcatului, ale despărţirii totale de Tatăl. Pentru noi, El a suportat pedeapsa divină împotriva păcatului, pe care ar fi trebuit să o suportăm noi. „Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă (Evrei 9:28; vezi şi 2 Corinteni 5:21). Pe cruce, Isus a folosit limbajul din Psalmii 22:1, deoarece, într-un mod unic, El a trăit ceea ce trăiesc oamenii: despărţirea de Dumnezeu cauzată de păcat. „… Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte” (Isaia 59:2).

Isus a suportat cu adevărat mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului; pedeapsa pentru nelegiuirile noastre a căzut asupra Lui şi I-a umplut sufletul de groază, deoarece El a luat asupra Sa toată greutatea vinovăţiei noastre. Cât de rău trebuie să fie păcatul în ochii lui Dumnezeu, încât a fost nevoie ca una dintre Persoanele Dumnezeirii să sufere vina şi pedeapsa păcatului, pentru ca noi să putem fi iertaţi!

Şi totuşi, chiar cuprins de această groază, Isus a putut să strige: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu!” Prin tot ce a trecut, credinţa Lui a rămas intactă. El a rămas credincios până la sfârşit, în ciuda suferinţei, în ciuda sentimentului că fusese părăsit de Tatăl.

De ce făgăduinţe ne putem prinde când ne simţim singuri şi abandonaţi? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO