Prima ispită, deşi am putea considera că are unele puncte comune cu exodul, îşi avea rădăcina în căderea în păcat. Când a pus pe primul loc credincioşia faţă de Dumnezeu şi nu a cedat apetitului, Isus a recâştigat terenul pierdut de Adam la pomul cunoştinţei binelui şi răului. Însă, pentru a repune rasa umană în poziţia în care se aflase Adam iniţial, Isus a fost supus altor două ispite.

Potrivit Evangheliei după Matei, în cea de-a doua ispită, Satana L-a dus pe Isus în locul cel mai înalt de pe templu. Sunt repetate cuvintele care exprimă îndoiala: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu…”

Ce urmărea Satana? Ar fi demonstrat ceva Isus dacă ar fi sărit?

Matei 4:5-7
5. Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului
6. şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
7. „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”

Încrederea Domnului Isus în Dumnezeu era autentică, nu era o mască menită să facă impresie. El a dat dovadă de încredere totală în Tatăl Său atunci când a lăsat cerul şi S-a făcut om, suportând împotrivirea, acuzaţiile false, umilirea publică şi nedreptatea morţii pe cruce (Filipeni 2:5-8). Pentru aceasta venise şi era hotărât să meargă până la capăt. Misiunea Lui consta în recuperarea lumii pe care Adam şi urmaşii lui o pierduseră. De El depindeau împlinirea tuturor făgăduinţelor legământului şi şansa omenirii la mântuire.

Isus răspunde citând din nou din Deuteronomul: „Să nu ispitiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru” (6:16). La Masa, israeliţii au cârtit că nu aveau apă, iar Moise a lovit stânca şi le-a dat apă din stâncă. Când a evaluat această experienţă, Moise a declarat că israeliţii Îl „ispitiseră” pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?” (Exodul 17:7). Isus nu S-a lăsat amăgit, chiar dacă de data aceasta Diavolul a replicat şi el cu „este scris” (Matei 4:4,6).

Nu este întotdeauna uşor să distingem hotarul dintre încrederea în Dumnezeu pentru o intervenţie printr-o minune şi încumetarea de a avea anumite aşteptări de la El când Îi cerem ceva. Ai învăţat să faci diferenţa între ele? Pregăteşte-te să prezinţi răspunsul la Şcoala de Sabat. Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO