Citeşte Ieremia 18:1-10. Ce principiu al interpretării profetice găsim aici?

Ieremia 18:1-10
1. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului şi care sună astfel:
2. „Scoală-te şi coboară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!”
3. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată.
4. Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă.
5. Şi cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
6. „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel? – zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului aşa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel!
7. Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa şi că-l voi nimici;
8. dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.
9. Tot aşa însă deodată zic despre un neam, sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi.
10. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gând să i-l fac.

În ciuda tuturor păcatelor lor, Domnul era încă dispus să le dea israeliţilor o şansă de a se pocăi. Era o nouă ocazie în care El le oferea har celor care erau dispuşi să-l primească. Ei mai aveau încă timp să se întoarcă, în pofida tuturor faptelor lor.

Identificăm în aceste versete condiţionalitatea multor profeţii: Dumnezeu spune că va face ceva (de regulă, că va trimite o pedeapsă), dar, dacă oamenii se căiesc, El nu mai face ce a spus. Acţiunea Lui este condiţionată, în sensul că depinde de răspunsul oamenilor. Şi de ce ar acţiona altfel? Nu se poate ca El să-i cheme pe oameni să se întoarcă de la căile lor rele şi totuşi să-i pedepsească dacă ei s-au pocăit şi s-au întors la El. Potrivit clarificărilor din acest pasaj, într-un asemenea caz, El nu-i va mai pedepsi.

Citeşte Ieremia 18:18-23. Ce strategie diabolică au pus la cale vrăjmaşii lui Ieremia împotriva lui? Care a fost reacţia lui Ieremia?

Ieremia 18:18-23
18. Atunci ei au zis: „Veniţi să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba şi să nu luăm seama la toate vorbirile lui!” –
19. Ascultă-mă, Doamne, şi auzi glasul potrivnicilor mei!
20. Cu rău se răsplăteşte binele? Căci au săpat o groapă ca să-mi ia viaţa. Adu-Ţi aminte că am stat înaintea Ta ca să vorbesc bine pentru ei şi să abat mânia Ta de la ei.
21. De aceea, dă pe copiii lor pradă foametei şi doboară-i cu sabia! Nevestele lor să fie lipsite de copii şi să rămână văduve, şi bărbaţii lor să fie luaţi de ciumă; tinerii lor să fie ucişi de sabie în luptă!
22. Să se audă strigăte ieşind din casele lor, când cetele aduse de Tine vor cădea deodată peste ei! Căci au săpat o groapă ca să mă prindă şi mi-au întins laţuri sub picioare.
23. Dar Tu, Doamne, cunoşti toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta nelegiuirea şi nu le şterge păcatul dinaintea Ta: ci să fie doborâţi în faţa Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale!

Cât de frustrat trebuie să se fi simţit Ieremia atunci când oamenii îl atacau, încercând să-l omoare prin cuvintele lor de dispreţ şi nesocotind soliile lui!

De ce cuvintele sunt „ucigătoare” uneori? Cum ne putem proteja de impactul devastator al unor asemenea cuvinte asupra noastră? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO