Ce mare speranţă pentru întreaga omenire se găseşte în textul din Ioan 3:17? Cum ne motivează acest adevăr să lucrăm cu alţii?

Ioan 3:17
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

Biblia spune că noi toţi suntem păcătoşi (Romani 3:23) şi Dumnezeu vrea ca toţi să ne pocăim (Faptele 17:30; 26:20; 2 Petru 3:9) şi să fim mântuiţi (1 Timotei 2:4). De la Eden încoace, intenţia Sa a fost să salveze omenirea de la ruina şi moartea veşnică aduse de păcat. Ce altă dovadă mai convingătoare decât jertfa lui Hristos dorim să primim ca să ştim că Dumnezeu ne iubeşte şi ne doreşte mântuirea?

Romani 3:23
Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Faptele 17:30
Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;

Faptele 26:20
Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.

2 Petru 3:9
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

1 Timotei 2:4
care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

Totuşi Scriptura arată clar că Dumnezeu nu îi va mântui pe aceia care se răzvrătesc în mod deschis împotriva Lui.

Ce avertizare solemnă găsim în aceste pasaje?

Geneza 6:11-13
11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie.
12. Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.
13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul.

Romani 1:18
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.

2 Tesaloniceni 2:12
pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

Apocalipsa 21:8
Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Apocalipsa 22:15
Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!

Dumnezeu îi iubeşte pe toţi oamenii, dar toţi oamenii sunt păcătoşi şi au nevoie de har, iar harul le-a fost arătat prin Isus. El a chemat biserica Sa să răspândească vestea bună a harului în toată lumea. „Biserica lui Dumnezeu este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este să ducă Evanghelia în lume. Planul lui Dumnezeu a fost încă de la început ca plinătatea şi desăvârşirea Lui să se reflecte asupra lumii prin biserica Sa. Membrii bisericii, aceia pe care El i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, au datoria de a face cunoscută slava Sa; şi, în cele din urmă, prin biserică se va arăta, chiar şi înaintea «domniilor şi stăpânirilor din locurile cereşti», ultima şi deplina manifestare a iubirii lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 9

Ce poţi face personal (nu pastorul, nu prezbiterul, nu diaconul, ci tu însuţi) pentru a învăţa „să faci cunoscută slava Sa” acestei lumi pierdute? Ce schimbări trebuie să faci în viaţa ta pentru a realiza acest lucru?  Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO