Tema legământului în Vechiul Testament

Epistola lui Petru este scrisă în mare măsură din perspectiva unui om care cunoaşte Vechiul Testament, iar legământul constituie o temă majoră a teologiei iudaice și creștine.

Ce este legământul? Cuvântul „legământ” (ebr.: berit) are sensul de învoială sau înțelegere formală între două părți. Legământul putea fi încheiat între două persoane (legământul dintre Laban și Iacov, Geneza 31:44), între doi regi (legământul dintre Solomon și Hiram, 1 Împărați 5:12 – aici, berit este tradus cu „ligă” în KJV și cu „tratat” în NRSV) sau între rege și supușii lui (legământul dintre David și bătrânii lui Israel, 2 Samuel 5:3).

Un loc important între aceste teme îl ocupă legământul lui Dumnezeu cu descendenții lui Avraam, poporul pe care El l-a ales să fie al Lui.

3. Citește Geneza 17:1-4, Exodul 2:24; 24:3-8. Ce aflăm din aceste texte despre legământul făcut de Dumnezeu cu Israel?

Geneza 17:1-4
1. Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană.
2. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.”
3. Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel:
4. „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri.

Exodul 2:24
Dumnezeu a auzit gemetele lor şi Şi-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac şi Iacov.

Exodul 24:3-8
3. Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot ce a zis Domnul.”
4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
5. A trimis pe nişte tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot şi să înjunghie tauri ca jertfe de mulţumire.
6. Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.
7. A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.”
8. Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: „Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”

Geneza, prima carte a Bibliei, relatează că Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam (Geneza 15:9-21; 17:1-26). Mai târziu, când Și-a eliberat poporul de sub oprimarea egiptenilor (Exodul 2:24), El Și-a „amintit” de acest legământ. Pe timpul lui Moise, El a reînnoit legământul, când le-a dat israeliților Cele Zece Porunci și celelalte legi (Exodul 19:1–24:8; în special Exodul 24:3-8). Dar promisiunile legământului erau condiționate: „Domnul a încheiat cu ei un legământ – dacă aveau să fie credincioși în a respecta cerințele Sale, El avea să-i binecuvânteze cu prosperitate în tot lucrul mâinilor lor.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, ed. 2011, p. 455 (574)

Profeții i-au avertizat mereu pe israeliți cu privire la pericolele neascultării de Legea lui Dumnezeu, utilizând cuvinte și expresii care fac aluzie la legământ. Unele dintre profețiile Vechiului Testament erau condiționate, inclusiv cele referitoare la legământ, ale cărui binecuvântări depindeau de ascultarea israeliților de Legea lui Dumnezeu. Tot condiționate erau și profețiile despre condamnare și pedeapsă, care se aplicau în cazul neascultării. Iată așadar ce valoare are ascultarea!

Ce înseamnă pentru tine legământul cu Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO