Citeşte Faptele apostolilor 4:1-30. Cum se desfăşoară aici marea luptă? Cum acţionează Satana în această situaţie şi cum intervine Dumnezeu?

Faptele apostolilor 4:1-30
1. Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi saducheii,
2. foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi.
3. Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi; căci se înserase.
4. Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.
5. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii şi cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim,
6. cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi.
7. Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?”
8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
9. Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
10. s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11. El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
12. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”
13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus.
14. Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă.
15. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei
16. şi au zis: „Ce vom face oamenilor acestora? Căci este ştiut de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care n-o putem tăgădui.
17. Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm şi să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.”
18. Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus.
19. Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu;
20. căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”
21. I-au ameninţat din nou şi i-au lăsat să plece, căci nu ştiau cum să-i pedepsească, din pricina norodului; fiindcă toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate.
22. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.
23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.
24. Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!
25. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: „Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte?
26. Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său.”
27. În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel,
28. ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.
29. Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala
30. şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”

„Preoţii şi conducătorii au văzut că Hristos era înălţat mai presus decât ei. Când i-au auzit pe apostoli declarând că Hristos înviase din morţi, saducheii, care nu credeau în înviere, s-au mâniat, fiindcă şi-au dat seama că, dacă li se permitea să predice despre Mântuitorul înviat şi să facă minuni în Numele Său, atunci doctrina că nu va exista nicio înviere avea să fie respinsă de toţi şi secta saducheilor avea să dispară repede.”- Ellen G. White, Faptele apostolilor, Editura Viaţă şi Sănătate, ed. 2014, pp. 59-60, (în orig., p. 68)

Conducătorii aceştia au fost deranjaţi în special de vindecarea făcută de Domnul prin intermediul lui Petru (vezi Faptele 3:1-10). Ei i-au chemat pe ucenici să dea socoteală, dar, spre mirarea lor, aceşti „oameni necărturari şi de rând” (Faptele 4:13) nu s-au intimidat. Le-au cerut atunci să iasă din încăpere şi s-au sfătuit să le ceară să nu-i mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus, gândindu-se că aşa îi vor supune (Faptele 4:18). Dar cât de mult se înşelau!

Apostolii s-au întors la ceilalţi credincioşi şi L-au lăudat împreună pe Dumnezeu (Faptele 4:24). S-au rugat apoi pentru mai mult curaj şi pentru mai multe semne şi minuni (Faptele 4:29,30). Răspunsul la rugăciunea lor nu s-a lăsat aşteptat. Oamenii din Ierusalim au auzit despre faptele lor şi i-au întins pe bolnavi pe uliţe, pentru ca, atunci când Petru trecea pe acolo, să treacă peste ei umbra lui (Faptele 5:15). De asemenea, oamenii din cetăţile vecine au venit la Ierusalim cu bolnavii lor şi toţi au fost vindecaţi (Faptele 5:16).

Indiciile marii lupte sunt clare aici: saducheii lipsiţi de scrupule caută să suprime adevărul; oamenii credincioşi citesc Scriptura şi se roagă pentru putere divină, bolnavii sunt vindecaţi şi sufletele se întorc la Dumnezeu. Poate că astăzi lucrarea nu se desfăşoară la fel ca atunci, la prima vedere cel puţin, dar să nu uităm niciodată care va fi deznodământul marii lupte şi că, în final, vom fi victorioşi, datorită vieţii şi morţii lui Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO