Studiul 6 – Trimestrul I

Joi, 5 februarie 2015

Toți visăm și facem planuri, dar lucrurile ies atlfel: uneori, bine, alteori, rău. Biblia recunoaște importanța responsabilităților și a libertății omului, însă ea susține că Dumnezeu are controlul asupra evenimentelor (Proverbele 20:24; 21:3; Daniel 2 și 7).

Proverbele 20

24 Domnul îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?

Proverbele 21

3 A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele.

Daniel 2 și Daniel 7

6. Cum să înțelegem ce ni se spune în Proverbele 16:1?

Proverbele 16

1 Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul.

Noi ne pregătim și facem planuri, dar ultimul cuvânt este al lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că pregătirile noastre sunt inutile, ci doar că, în viața de credință, dacă Îi supunem lui Dumnezeu planurile noastre, El va lucra cu ele, le va direcționa (Proverbele 16:9) și, în cele din urmă, vor izbuti (Proverbele 16:3). Chiar și acțiunile dușmanilor noștri vor fi întoarse de El în avantajul nostru (vers.4, 7).

Proverbele 16

3 Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile.
4 Domnul a făcut toate pentru o ţintă, chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii.
7 Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.
9 Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii.

Deși aceste idei nu sunt ușor de înțeles, mai ales când trecem prin situații dificile, ele ar trebui să ne ofere mângâiere și să ne ajute să învățăm să ne încredem în Dumnezeu, chiar când lucrurile par să meargă foarte prost și când planurile noastre nu izbutesc așa cum am sperat. Ideea este să învățăm să lăsăm totul în mâinile Domnului. Dacă vom face așa, putem fi siguri de călăuzirea Sa, chiar și în încercările cele mai grele.

7. Ce rol are ambiția în obținerea succesului? Proverbele 16:18,19

Proverbele 16

18 Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. –
19 Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decât să împarţi prada cu cei mândri. –

Biblia ne avertizează mereu împotriva mândriei. Și pe bună dreptate. Ce ce ne putem mândri noi, niște ființe decăzute? Ce viciu Îi este mai urât lui Dumnezeu decât mândria, păcatul originar? (Vezi Ezechiel 28:17.) Domnul Isus a subliniat în mod categoric că dorința de a fi mare este o nelegiuire și i-a povățuit pe ucenicii Săi să caute mai degrabă smerenia (Matei 20:26-28).

Ezechiel 28

17 Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.

Matei 20

26  Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
27  şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.
28  Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

8. Ce rol are norocul în obținerea succesului? Proverbele 16:33

Proverbele 16

  33 Se aruncă sorţul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Biblia nu lasă loc norocului. Chiar atunci când credem că mersul evenimentelor este determinat de șansă, putem fi siguri că Dumnezeu are controlul.

Cum ne ajută concepția noastră cu privire la marea luptă să explicăm evenimentele prin care trecem și cauza lor?

*******************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Faptele apostolilor 7

1 Marele preot a zis: „Aşa stau lucrurile?”
2 Ştefan a răspuns: „Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran.
3 Şi i-a zis: „Ieşi din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta.”
4 El a ieşit atunci din ţara haldeilor şi s-a aşezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în ţara aceasta, în care locuiţi voi acum.
5 Din ţara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui şi seminţei lui după el, măcar că n-avea niciun copil.
6 Dumnezeu i-a spus că sămânţa lui va locui într-o ţară străină, va fi robită şi va fi chinuită patru sute de ani.
7 „Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca Eu”, a zis Dumnezeu. „După aceea vor ieşi şi-Mi vor sluji în locul acesta.”
8 Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur; şi astfel Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua a opta; Isaac a născut şi a tăiat împrejur pe Iacov, şi Iacov pe cei doisprezece patriarhi.
9 Iar patriarhii, care pizmuiau pe Iosif, l-au vândut, ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el
10 şi l-a izbăvit din toate necazurile lui; i-a dat înţelepciune şi trecere înaintea lui faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt şi peste toată casa lui.
11 A venit o foamete în tot Egiptul şi Canaanul. Nevoia era mare, şi părinţii noştri nu găseau merinde.
12 Iacov a auzit că în Egipt era grâu şi a trimis pe părinţii noştri întâia dată acolo.
13 Şi, când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de fraţii săi, şi faraon a aflat din ce neam era Iosif.
14 Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său, Iacov, şi pe toată familia lui, şaptezeci şi cinci de suflete.
15 Iacov s-a coborât în Egipt, unde a murit el şi părinţii noştri.
16 Şi au fost strămutaţi la Sihem şi puşi în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiii lui Emor în Sihem.
17 Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduinţa pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut şi s-a înmulţit în Egipt,
18 până când s-a ridicat un alt împărat, care nu cunoştea pe Iosif.
19 Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru şi a chinuit pe părinţii noştri, până acolo ca să-şi lepede pruncii, ca să nu trăiască.
20 Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său.
21 Şi, când a fost lepădat, l-a luat fiica lui faraon şi l-a crescut ca pe copilul ei.
22 Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic în cuvinte şi în fapte.
23 El avea patruzeci de ani, când i-a venit în inimă dorinţa să cerceteze pe fraţii săi, pe fiii lui Israel.
24 A văzut pe unul din ei suferind nedreptate; i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit şi a omorât pe egiptean.
25 Credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea; dar n-au priceput.
26 A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor şi i-a îndemnat la pace. „Oamenilor”, a zis el, „voi sunteţi fraţi; de ce vă nedreptăţiţi unul pe altul?”
27 Dar cel ce nedreptăţea pe aproapele său, l-a îmbrâncit şi i-a zis: „Cine te-a pus pe tine stăpânitor şi judecător peste noi?
28 Vrei să mă omori şi pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean?”
29 La auzul acestor vorbe, Moise a fugit şi s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii.
30 Peste patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în para focului unui rug.
31 Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta; şi, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului,
32 care i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite.
33 Domnul i-a zis: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt.
34 Am văzut suferinţa poporului Meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele şi M-am coborât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt.”
35 Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei, când au zis: „Cine te-a pus pe tine stăpânitor şi judecător?”, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor şi izbăvitor, cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug.
36 El i-a scos din Egipt şi a făcut minuni şi semne în Egipt, la Marea Roşie şi în pustiu, patruzeci de ani.
37 Acest Moise a zis fiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voştri un Proroc ca mine: de El să ascultaţi.”
38 El este acela care, în adunarea israeliţilor din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai şi cu părinţii noştri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă.
39 Părinţii noştri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit: şi, în inimile lor, s-au întors spre Egipt;
40 şi au zis lui Aaron: „Fă-ne nişte dumnezei care să meargă înaintea noastră; căci acest Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.”
41 Şi, în zilele acelea, au făcut un viţel, au adus jertfă idolului şi s-au bucurat de lucrul mâinilor lor.
42 Atunci Dumnezeu S-a întors de la ei şi i-a dat să se închine oştirii cerului, după cum este scris în cartea Prorocilor: „Mi-aţi adus voi vite înjunghiate şi jertfe timp de patruzeci de ani în pustiu, casă a lui Israel?…
43 Aţi purtat cortul lui Moloh şi chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-aţi făcut ca să vă închinaţi lor! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon.”
44 Părinţii noştri aveau în pustiu Cortul întâlnirii, aşa cum îl rânduise Cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care-l văzuse.
45 Şi părinţii noştri l-au adus, la rândul lor, sub povăţuirea lui Iosua, când au intrat în ţara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinţilor noştri; şi a rămas acolo până în zilele lui David.
46 David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu şi a cerut să ridice o locuinţă pentru Dumnezeul lui Iacov.
47 Şi Solomon a fost acela care I-a zidit o casă.
48 Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în locaşuri făcute de mâini omeneşti, cum zice prorocul:
49 „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă?
50 N-a făcut mâna Mea toate aceste lucruri?…”
51 …Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.
52 Pe care din proroci nu i-au prigonit părinţii voştri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-aţi vândut acum şi L-aţi omorât.
53 Voi, care aţi primit Legea dată prin îngeri, şi n-aţi păzit-o!…”
54 Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.
55 Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;
56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”
57 Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui.
58 L-au târât afară din cetate şi l-au ucis cu pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.
59 Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”
60 Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după aceste vorbe, a adormit.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO