Studiul VI – Trimestrul I

Vineri, 6 februarie 2015

,,De la început, Satana le-a înfățișat oamenilor câștigurile pe care urmau să le aibă prin păcătuire. Așa i-a cucerit pe îngeri. Așa i-a ispitit și pe Adam și pe Eva să păcătuiască. Tot așa abate mulțimile de la ascultarea de Dumnezeu. Calea păcătuirii este făcută să pară de dorit, dar la urmă se vede că duce la moarte (Proverbele 14:12). Ferice de cei care, după ce s-au încumetat să pășească pe această cale, află cât de amare sunt roadele păcatului și se abat grabnic de la ea.” – Ellen G. White, Patriarhi și profeți, p.720

,,Nimic nu tinde mai mult să promoveze sănătatea trupului și a sufletului decât spiritul de recunoștință și de laudă. În mod categoric, avem datoria de a ne împotrivi melancoliei, gândurilor și sentimentelor de nemulțumire, în aceeași măsură în care suntem datori să ne rugăm. Dacă ne îndreptăm spre cer, putem noi să mergem ca un grup de bocitori, gemând și plângându-ne la tot pasul, până acasă, la Tatăl? Cei care spun că sunt creștini, dar care se plâng continuu și care par a crede că voioșia și fericirea sunt un păcat, nu au religia adevărată.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p.251

Întrebări pentru discuție

1. Discutați în grupă ideea că viziunea noastră asupra realității este limitată. Ce înseamnă acest lucru? Ce lucruri știm că există, dar nu le putem percepe? (De exemplu, undele radio emise de telefoanele mobile, de antenele de radio și televiziune.) Cum ne ajută existența acestor lucruri să înțelegem cât de limitate sunt simțurile noastre? Cum ne ajută să ne dăm seama de alte realități pe care nu le putem percepe, precum existența îngerilor, de exemplu?

2. De ce este important să înțelegem realitatea libertății omului și a liberului-arbitru și, totodată, faptul că Dumnezeu are controlul deplin asupra tuturor evenimentelor? Aceste două concepte (liberul-arbitru și suveranitatea lui Dumnezeu) par a fi în contradicție unul cu altul, dar amândouă sunt susținute de Biblie. Cum le putem împăca?

****************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Faptele apostolilor 8

1 Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei.
2 Nişte oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit cu mare tânguire.
3 Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în temniţă.
4 Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.
5 Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos.
6 Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea.
7 Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau tămăduiţi.
8 Şi a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.
9 În cetate era un om, numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el vrăjea şi punea în uimire pe poporul Samariei.
10 Toţi, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte şi ziceau: „Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeşte „mare”.”
11 Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui.
12 Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.
13 Chiar Simon a crezut; şi după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip şi privea cu uimire minunile şi semnele mari care se făceau.
14 Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan.
15 Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt.
16 Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.
17 Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt.
18 Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani
19 şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt.”
20 Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!
21 Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu.
22 Pocăieşte-te, dar, de această răutate a ta şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă;
23 căci văd că eşti plin de fiere amară şi în lanţurile fărădelegii.”
24 Simon a răspuns: „Rugaţi-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce aţi zis.”
25 După ce au mărturisit despre Cuvântul Domnului şi după ce l-au propovăduit, Petru şi Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor.
26 Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.”
27 Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine
28 se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia.
29 Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!”
30 Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?”
31 Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el.
32 Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;
33 în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”
34 Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?”
35 Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus.
36 Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”
37 Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”
38 A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.
39 Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,
40 Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezareea. Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO