Studiul 8 – Trimestrul IV

Vineri , 22 noiembrie 2013

Soarele apune la ora 16:42

 

„Îndepărtează-te de vocea lui Satana şi renunţă să mai împlineşti voia lui, aşază-te de partea lui Isus, însuşindu-ţi trăsăturile Sale, ale Aceluia care are o percepţie ascuţită şi fină, ale Aceluia care ia asupra Sa cauza celor nenorociţi şi îndureraţi. Cel căruia i s-a iertat mult, iubeşte mult. Isus este Mijlocitorul nostru îndurător, Marele nostru Preot milos şi vrednic de încredere. El – Maiestatea cerului şi Împăratul slavei – poate privi la omul finit, supus ispitelor Diavolului, ştiind că a simţit puterea şiretlicurilor lui Satana.” – Ellen G. White, Christian Education, p. 160

„Conştiinţa poate să fie eliberată de condamnare. Prin credinţa în sângele Său, toţi pot să fie făcuţi desăvârşiţi în Hristos Isus. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu avem de-a face cu imposibilităţi. Putem să cerem sfinţirea. Putem să ne bucurăm de favoarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fim preocupaţi de ceea ce gândesc Hristos şi Dumnezeu despre noi, ci de ceea ce gândeşte Dumnezeu despre Hristos, Înlocuitorul nostru.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 2, p. 32, 33

Întrebări pentru discuţie

1. Citeşte Evrei 2:17. De ce a fost necesar ca, înainte de a putea deveni Marele nostru Preot, Isus să devină om şi să sufere?

Evrei 2

17. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.

2. Meditează asupra celui de-al doilea citat din Ellen White, notat mai sus. Opreşte-te în mod special asupra următoarei afirmaţii: „Nu trebuie să fim preocupaţi de ceea ce gândesc Hristos şi Dumnezeu despre noi, ci de ceea ce gândeşte Dumnezeu despre Hristos, Înlocuitorul nostru.” Cum ne ajută această afirmaţie să înţelegem mai bine afirmaţiile anterioare, cu privire la faptul că „toţi pot să fie făcuţi desăvârşiţi în Hristos Isus”?

3. Marele nostru Preot, Isus Hristos, este Garantul mântuirii noastre. El Se ocupă de efectele şi beneficiile aduse de jertfa Sa. Dacă El este de partea noastră, nu avem de ce să ne temem. Cum putem aplica în viaţa noastră aceste adevăruri atât de clar şi de frumos exprimate în cartea Evrei, mai ales atunci când suntem aprig ispitiţi?

4. Cartea Evrei arată foarte clar că jertfa adusă o singură dată de Isus a fost suficientă pentru rezolvarea problemei păcatului. Ce ne spune aceasta despre practicile religioase în care se repetă răstignirea, considerându-se că sunt necesare în vederea iertării păcatelor?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 107

 
1. „Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”
2. Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului,
3. şi pe care i-a strâns din toate ţările: de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la mare.
4. Ei pribegeau prin pustiu, umblau pe căi neumblate, şi nu găseau nicio cetate, unde să poată locui.
5. Sufereau de foame şi de sete; le tânjea sufletul în ei.
6. Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor;
7. i-a călăuzit pe drumul cel drept, ca să ajungă într-o cetate de locuit.
8. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
9. Căci El a potolit setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.
10. Cei ce şedeau în întuneric şi umbra morţii trăiau legaţi în ticăloşie şi în fiare,
11. pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul Celui Preaînalt.
12. El le-a smerit inima prin suferinţă: au căzut, şi nimeni nu i-a ajutat.
13. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
14. I-a scos din întuneric şi de umbra morţii şi le-a rupt legăturile.
15. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
16. Căci El a sfărâmat porţi din aramă şi a rupt zăvoare din fier.
17. Nebunii, prin purtarea lor vinovată şi prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociţi.
18. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană, şi erau lângă porţile morţii.
19. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor;
20. a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de groapă.
21. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
22. Să-I aducă jertfe de mulţumiri şi să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.
23. Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii şi făceau negoţ pe apele cele mari,
24. aceia au văzut lucrările Domnului şi minunile Lui în mijlocul adâncului.
25. El a zis şi a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării.
26. Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc; sufletul le era pierdut în faţa primejdiei.
27. Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat, şi zadarnică le era toată iscusinţa.
28. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
29. A oprit furtuna, a adus liniştea, şi valurile s-au potolit.
30. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniştit, şi Domnul i-a dus în limanul dorit.
31. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
32. Să-L înalţe în adunarea poporului şi să-L laude în adunarea bătrânilor!
33. El preface râurile în pustiu, şi izvoarele de apă, în pământ uscat,
34. ţara roditoare în ţară sărată, din pricina răutăţii locuitorilor ei.
35. Tot El preface pustiul în iaz, şi pământul uscat, în izvoare de ape.
36. Aşază acolo pe cei flămânzi, şi ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea;
37. însămânţează ogoare, sădesc vii şi-i culeg roadele.
38. El îi binecuvântă, şi se înmulţesc nespus, şi nu le împuţinează vitele.
39. Dacă sunt împuţinaţi şi apăsaţi prin asuprire, nenorocire şi suferinţă,
40. El varsă dispreţul peste cei mari şi-i face să pribegească prin pustiuri fără drum,
41. dar ridică pe cel lipsit, izbăveşte pe cel nevoiaş şi înmulţeşte familiile ca pe nişte turme.
42. „Oamenii fără prihană văd lucrul acesta şi se bucură, şi orice nelegiuire îşi închide gura!”
43. Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO