Studiul 8 – Trimestrul IV

Joi , 21 noiembrie 2013

 

După cum am văzut, scopul principal al existenţei serviciului din sanctuarul pământesc era acela de a descoperi – prin intermediul simbolurilor, tipurilor şi profeţiilor – moartea şi slujirea preoţească a Domnului Isus. Păcatul este un lucru prea teribil ca să fie rezolvat doar prin intermediul morţii unor animale (chiar dacă deplângem sacrificarea lor). Tot acel sânge vărsat nu a făcut decât să arate spre unica soluţie pentru păcat: moartea lui Isus. Faptul că pentru ispăşirea păcatului a fost necesară moartea Sa, moartea singurului egal cu Tatăl (Filipeni 2:6), ne demonstrează cât de rău este păcatul.

Filipeni 2

6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

6. Citeşte Evrei 10:1-14. Ce ne spune acest pasaj despre rolul serviciului din sanctuarul pământesc în comparaţie cu moartea lui Isus şi slujirea Sa ca Mare-Preot?

Evrei 10

1. În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie.
2. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţaţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate?
3. Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe;
4. căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele.
5. De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup;
6. n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat.
7. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”
8. După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege),
9. apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.
10. Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna.
11. Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele,
12. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu
13. şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui.
14. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.

Multe adevăruri cruciale reies din aceste texte, dar unul dintre cele mai importante este că moartea animalelor de jertfă nu a fost suficientă pentru rezolvarea problemei păcatului: „Căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele” (Evrei 10:4). Animalele jertfite nu au fost soluţia pentru păcat, ci nişte simple indicatoare care arătau spre unica soluţie: Isus, moartea Sa şi slujirea Sa ulterioară în favoarea noastră în sanctuarul ceresc.

Evrei 10

4. căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele.

Un alt adevăr esenţial este faptul că a fost suficient ca Domnul Hristos să moară o singură dată. În vreme ce jertfele de animale trebuiau aduse zi de zi şi an după an, Domnul Isus S-a dat ca jertfă o singură dată pentru a acoperi păcatele întregii omeniri. Dumnezeu a dezvăluit acest adevăr la moartea lui Isus, când perdeaua interioară din sanctuarul pământesc s-a rupt în două, de sus până jos, într-un mod supranatural (Matei 27:51).

Matei 27

51. Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,

Priveşte la lumea în care trăim şi observă daunele produse de păcat, durerea, pierderea, frica şi disperarea oamenilor.Cum ne putem forma obiceiul de a ne alipi zi de zi şi clipă de clipă de Domnul Isus, unica soluţie la problema păcatului?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 106

 
1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!
2. Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui?
3. Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme!
4. Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău! Adu-Ţi aminte de mine şi dă-i ajutorul Tău,
5. ca să văd fericirea aleşilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău şi să mă laud cu moştenirea Ta!
6. Noi am păcătuit ca şi părinţii noştri, am săvârşit nelegiuire, am făcut rău.
7. Părinţii noştri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale, nu şi-au adus aminte de mulţimea îndurărilor Tale şi au fost neascultători la mare, la Marea Roşie.
8. Dar El i-a scăpat, din pricina Numelui Lui, ca să-Şi arate puterea.
9. A mustrat Marea Roşie, şi ea s-a uscat; şi i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu.
10. I-a scăpat din mâna celui ce-i ura şi i-a izbăvit din mâna vrăjmaşului.
11. Apele au acoperit pe potrivnicii lor. N-a rămas unul măcar din ei.
12. Atunci ei au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudele Lui.
13. Dar au uitat curând lucrările Lui şi n-au aşteptat împlinirea planurilor Lui.
14. Ci i-a apucat pofta în pustiu şi au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.
15. El le-a dat ce cereau; dar a trimis o molimă printre ei.
16. În tabără au fost geloşi pe Moise şi pe Aaron, sfântul Domnului.
17. Atunci s-a deschis pământul şi a înghiţit pe Datan, şi s-a închis deasupra cetei lui Abiram.
18. Focul le-a aprins ceata, şi flacăra a mistuit pe cei răi.
19. Au făcut un viţel în Horeb. S-au închinat înaintea unui chip turnat
20. şi au schimbat Slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă.
21. Au uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt,
22. minuni în ţara lui Ham, semne minunate la Marea Roşie.
23. Şi El a vorbit să-i nimicească: dar Moise, alesul Său, a stat la mijloc înaintea Lui, ca să-L abată de la mânia Lui şi să-L oprească să-i nimicească.
24. Ei au nesocotit ţara desfătărilor; n-au crezut în cuvântul Domnului,
25. ci au cârtit în corturile lor şi n-au ascultat de glasul Lui.
26. Atunci El a ridicat mâna şi a jurat că-i va face să cadă în pustiu,
27. că le va doborî sămânţa printre neamuri şi-i va împrăştia în mijlocul ţărilor.
28. Ei s-au alipit de Baal-Peor şi au mâncat vite jertfite morţilor.
29. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor, şi o urgie a izbucnit între ei.
30. Dar Fineas s-a sculat şi a făcut judecată, şi astfel urgia s-a oprit.
31. Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire, din neam în neam, pe vecie.
32. Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba; şi Moise a fost pedepsit din pricina lor.
33. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui, şi Moise a vorbit în chip uşuratic cu buzele.
34. Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească.
35. Ci s-au amestecat cu neamurile şi au învăţat faptele lor,
36. au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei.
37. Şi-au jertfit fiii şi fiicele la idoli,
38. au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor şi fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan, şi ţara a fost spurcată astfel prin omoruri.
39. S-au spurcat prin faptele lor, s-au desfrânat prin faptele lor.
40. Atunci Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului Său şi a urât moştenirea Lui.
41. I-a dat în mâinile neamurilor, cei ce îi urau au stăpânit peste ei,
42. vrăjmaşii lor i-au asuprit, şi au fost smeriţi sub puterea lor.
43. El de mai multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor, şi au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.
44. Dar El le-a văzut strâmtorarea, când le-a auzit strigătele.
45. Şi-a adus aminte de legământul Său, şi a avut milă de ei, după bunătatea Lui cea mare:
46. a stârnit pentru ei mila tuturor celor ce îi ţineau prinşi de război.
47. Scapă-ne, Doamne Dumnezeul nostru, şi strânge-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt şi să ne fălim cu lauda Ta!
48. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie! Şi tot poporul să zică: „Amin! Lăudaţi pe Domnul!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO