Studiul 8 – Trimestrul III

Miercuri , 21 august 2013

 

De multe ori, redeşteptările false pun accentul în primul rând pe minuni. Însă redeşteptările adevărate au în centru slujirea. În timp ce redeşteptările false scot în evidenţă semnele şi minunile spectaculoase, redeşteptările adevărate recunosc faptul că minunea cea mai mare este o viaţă schimbată.

Minunile de vindecare ale Domnului Isus atestau faptul că El era Mesia. Ca Răscumpărător al nostru milos, El era preocupat de alinarea suferinţei oamenilor. Însă cea mai mare preocupare a Sa era mântuirea tuturor celor pe care îi atingea cu harul Său vindecător. Scopul lucrării Sale de răscumpărare era acela de a căuta şi a mântui omenirea pierdută (Luca 19:10). În ocazia în care a vindecat un slăbănog, Isus le-a spus fariseilor cârtitori: „Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, «Scoală-te», a zis El slăbănogului, «ridică-ţi patul şi du-te acasă»”(Matei 9:6). În urma acestei minuni, mulţimea L-a lăudat pe Dumnezeu (Matei 9:8). Observăm, aşadar, că minunile erau o parte a lucrării Sale de slujire, şi nu ţinta ei principală.

Luca 19

10. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

Matei 9

8. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.

5. Ce ne spun textele următoare despre modul în care vor fi amăgiţi oamenii în zilele finale ale istoriei? 2 Tesaloniceni 2:9-12; Matei 24:11-13,24; Apocalipsa 19:20.

2 Tesaloniceni 2

9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase
10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.
11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
12. pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

Matei 24

11. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.
12. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
13. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.
24. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

Apocalipsa 19

20. Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă.

În ultimele zilele, oamenii se vor lăsa înşelaţi de nişte false minuni pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi”. Când dorinţa după spectaculos este mult mai mare decât dorinţa după o viaţă nouă în Hristos, mintea este pregătită să primească înşelăciunea. Parabola cu omul bogat şi săracul Lazăr se încheie cu următoarele cuvinte frapante: Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi” (Luca 16:31). Altfel spus, semnele şi minunile senzaţionale nu pot lua niciodată locul cunoaşterii şi al respectării Cuvântului lui Dumnezeu. Ascultarea de El este primordială; semnele şi minunile, dacă se produc, au întotdeauna o importanţă secundară.

Ce minuni s-au produs în viaţa ta, în umblarea cu Domnul? Ce ai învăţat din ele? Cât de importante sunt ele pentru credinţa ta?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 14

1.  Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.
2. Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu.
3. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
4. Şi-au pierdut mintea toţi cei ce săvârşesc fărădelegea, de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea, şi nu cheamă pe Domnul?
5. Ei vor tremura de spaimă, când Se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit.
6. Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit…, dar scăparea lui este Domnul.
7. O! de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!… Când va întoarce Domnul înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va înveseli, şi Israel se va bucura.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO