Studiul 8 – Trimestrul III

Joi , 22 august 2013

 

6. Care sunt motivele principale pentru care Dumnezeu îi oferă bisericii Sale daruri spirituale? 1 Corinteni 12:4-7; Romani 12:4-8; Efeseni 4:11-16.

1 Corinteni 12

4. Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;
5. sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;
6. sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.
7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

Romani 12

4. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5. tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

Efeseni 4

11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Darurile Duhului Sfânt pot fi împărţite în două mari categorii: darurile „calităţi” şi darurile „chemări”. De exemplu, darul ajutorării, cel al ospitalităţii, al îmbărbătării şi al învăţării altora sunt calităţi pe care Dumnezeu li le oferă credincioşilor (Romani 12:6-8). Darul de a fi apostol, profet, evanghelist sau pastor/învăţător este o chemare (Efeseni 4:11,12). Ambele tipuri de daruri au acelaşi obiectiv: consolidarea vieţii spirituale a bisericii şi pregătirea ei pentru misiune. Ele nu au fost date ca scop în sine, ci spre binele bisericii.

Romani 12

6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

Efeseni 4

11. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.
12. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.

7. Ce înţelege apostolul Pavel prin expresia „umblaţi cârmuiţi de Duhul” din Galateni 5:16? Citeşte Galateni 5:22-25 şi notează roadele acestei vieţi trăite sub îndrumarea Duhului Sfânt. (Vezi şi Ioan 15:1-7.)

Galateni 5

16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.

Galateni 5

22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
25. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

Ioan 15

1. Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.
2. Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
3. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
4. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
5. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
6. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
7. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.

Orice presupusă redeşteptare care nu pune preţ pe roadele Duhului, ci pe intrarea în posesia darurilor Duhului, este periculoasă. Dacă Domnul le-ar oferi darurile Duhului credincioşilor care nu manifestă roadele Duhului, atunci biserica ar deveni o casă de egoişti şi de lăudăroşi. Ar fi la fel ca atunci când conectezi un cablu deteriorat la reţeaua electrică: un adevărat dezastru!

Feriţi-vă de redeşteptările care sunt preocupate mai degrabă de darurile şi de puterea Duhului Sfânt decât de ascultarea de voia lui Dumnezeu şi de transformarea caracterului pentru a aduce roadele Duhului.

Ce i-ai spune unei persoane care declară că a văzut cu ochii ei o manifestare supranaturală venită de la Dumnezeu? Cum ai putea să o ajuţi să îşi dea seama cine este sursa acelei manifestări? În ce mod ne ajută cunoştinţele despre marea luptă să descoperim cine se află în spatelor diferitelor minuni?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 15

 
1. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
2. – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă.
3. Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.
4. El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul. El nu-şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui.
5. El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO