Închinați-vă Domnului, Creatorului nostru !

Studiul 7

Duminică, 7 august 2011

Psalmii de laudă arată cine este Dumnezeu și de ce este El vrednic de închinare. Ei proclamă măreția Sa și îi îndeamnă pe închinători să vină înaintea Sa ca să-L onoreze cu adorare și bucurie.

1. Ce au în comun următoarele pasaje din Psalmi ? Ps.90,1.2;96,1-6;100,1-5.

Psalmii 90

1. (O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu.) Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam.
2. Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!

Psalmii 96

1. Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
2. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!
3. Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
4. Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii.
5. Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
6. Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt.

Psalmii 100

1. (Un psalm de laudă.) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
2. Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
3. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.
4. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.
5. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.

2. Psalmul 19 este o altă cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul nostru. Care este mesajul lui principal și de ce este important pentru noi, într-o vrene în care mulți susțin că am apărut la întâmplare, datorită forțelor naturale necontrolate ?

Psalmii 19

1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
2. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.
3. Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit:
4. dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui.
5. Şi soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz:
6. răsare la un capăt al cerurilor şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui.
7. Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.
8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.
9. Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
10. Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.
11. Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare.
12. Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!
13. Păzeşte, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.
14. Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu!

3. Observăm că psalmistul trece brusc de la tema slavei lui Dumnezeu, pe care o descoperă cerurile, la tema Cuvântului Său revelat. Trecerea aceasta bruscă este intenționată. Ce adevăr subliniază psalmistul ? Vezi și Ioan 1,1-3; Col 1,16.17; Evr.1,1-3.

Ioan 1

1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Coloseni 1

16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Evrei 1

1. După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,
2. la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.
3. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,

Același Dumnezeu care a adus la existență lumea prin Cuvântul Său, a dat totodată Legea morală, legi ale sănătății și legi sociale care guvernează fanilia omenească. Scripturile Vechiului Testament arată că Dumnezeu este Creatorul lumii și Dătătorul Legii scrise. Scriitorii Noului Testament consideră că Isus Hristos este Creatorul și Dătătorul Legii, Cuvântul făcut trup, care a locuit în mijlocul făpturilor create de El pentru a-L descoperi pe Tatăl și pentru a muri în locul lor. De aceea, numai El este vrednic de adorare și de închinare.

Prin urmare, descoperim în Psalmi unul din principiile fundamentale ale închinării, comun cu cel din mesajul primului înger (Apoc.14,7). Noi ne închinăm Domnului, pentru că El este Creatorul nostru. În legătură directă cu calitatea Sa de Creator, se află calitatea Sa de Răscumpărător (Apoc.14,6). Iată două motive importante pentru care merită închinarea noastră !

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Cum poși să Îl cunoști mai bine pe Domnul prin lucrurile create de El ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO