Studiul 7

Luni, 8 august 2011

Mulți psalmi au fost scriși în mod special pentru închinarea publică, însă mulți alții sunt rugăciuni legate de un necaz sau o suferință personală. Aceste plângeri conțin, de regulă, o prezentare a problemei, cererea suferindului după ajutor și confirmarea sau motivele încrederii autorului în Dumnezeu.

În Psalmul 73, autorul este supărat, pentru că cei răi o duc bine și trăiesc liniștiți, în vreme ce el suferă din cauza nedreptății.

Psalmii 73

1. (Un psalm al lui Asaf.) Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată.
2. Totuşi, era să mi se îndoaie piciorul şi era să-mi alunece paşii!
3. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi.
4. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, şi trupul le este încărcat de grăsime.
5. N-au parte de suferinţele omeneşti şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
6. De aceea mândria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care-i înveleşte.
7. Li se bulbucă ochii de grăsime, şi au mai mult decât le-ar dori inima.
8. Râd şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
9. îşi înalţă gura până la ceruri, şi limba le cutreieră pământul.
10. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin
11. şi zice: „Ce ar putea să ştie Dumnezeu şi ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”
12. Aşa sunt cei răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc bogăţiile.
13. Degeaba, dar, mi-am curăţat eu inima şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie:
14. căci în fiecare zi sunt lovit şi în toate dimineţile sunt pedepsit.
15. Dacă aş zice: „Vreau să vorbesc ca ei”, iată că n-aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
16. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
17. până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.
18. Da, Tu-i pui în locuri alunecoase şi-i arunci în prăpăd.
19. Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic.
20. Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!
21. Când mi se amăra inima şi mă simţeam străpuns în măruntaie,
22. eram prost şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta.
23. Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;
24. mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
25. Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
26. Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.
27. Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pier; Tu nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi.
28. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.

4. Citește plângerea psalmistului din Psalmul 73. Ce anume a determinat schimbarea atitudinii lui față de această problemă? Ce mesaj putem să luăm noi, ca adventiști de ziua a șaptea, care cunoaștem lucrarea îndeplinită de Hristos în Sanctuar și adevărurile legate de Planul de Mântuire? Vezi și Daniel 7,9.10.13.14.25.26

Daniel 7

7. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte şi avea zece coarne.
9. Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile lui ca un foc aprins.
10. Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.
13. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.
14. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.
25. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.
26. Apoi va veni judecata şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna.

În Psalmi, ca în toată Niblia de altfel, judecata este un cuvânt cu dublu sens, referindu-se atât la pedeapsa care se abate asupra celor răi, cât și la apărarea celor oprimați și umili (Ps.7,9.10;9,7-12;75,2;94,1-3.20-22;98,9). În Psalmul 68,24, cei răi sunt înfățișați cum privesc intrarea Domnului în Sanctuar, într-o procesiune grandioasă. Tronul lui Dumnezeu, care reprezintă dreptatea și mila, este simbolizat în Sanctuarul pământesc prin chivotul legământului din Sfânta Sfintelor. Astfel, Sanctuarul, locul de închinare, devine un refugiu pentru cei îndurerați.

Psalmii 7

9. Ah! pune odată capăt răutăţii celor răi şi întăreşte pe cel neprihănit, Tu, care cercetezi inimile şi rinichii, Dumnezeule drept!
10. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată.

Psalmii 9

7. Ei s-au dus, dar Domnul împărăţeşte în veac şi Şi-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată.
8. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire.
9. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.
10. Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11. Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
12. Căci El răzbună sângele vărsat şi Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor.

Psalmii 75

2. „Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul, „voi judeca fără părtinire.

Psalmii 94

1. Doamne Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!
2. Scoală-Te, Judecătorul pământului, şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor!
3. Până când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi?
20. Te vor pune cei răi să şezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul Legii?
21. Ei se strâng împotriva vieţii celui neprihănit şi osândesc sânge nevinovat.
22. Dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.

Psalmii 98

9. înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul! El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, cu nepărtinire.

Psalmii 68

24. Ei văd intrarea Ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, Împăratului meu, în Locaşul cel Sfânt.

Regăsim și aici tema judecății din mesajul primului înger: „El zicea cu glas tare:- Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui…! – ”(Apoc.14,7). Unul dintre motivele pentru care Domnul este vrednic să primească închinarea noastră este faptul că El va face judecată, o judecată dreaptă și nepărtinitoare, cu totul diferită de cea supusă greșelii și nedesăvârșită din tribunalele omenești. De la moartea lui Abel, al cărui sânge a strigat din pământ la Dumnezeu (Gen.4,10), până astăzi și până în ultima zi a istoriei omenirii căzute, crimele, nedreptatea și incorectitudinea din lumea aceasta au cerut, cer și vor cere să se facă dreptate. Vestea bună este că, la momentul potrivit, Dumnezeu va face dreptate, chiar dacă acum ne este greu să credem lucrul acesta (vezi 1 Cor.4,5).

Geneza 4

10. Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.

1 Corinteni 4

5. De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.

Ai fost vreodată martorul unei nedreptăți? Dar victimă? Cum poți învăța să ai încredere în Dumnezeu, să te încrezi în făgăduința că El va face dreptate?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO