[luni, 25 aprilie] Genealogia din cartea Geneza

 

 

Informațiile despre vârsta lui Noe ne ajută să ne dăm seama că Noe servește drept punct de legătură între civilizațiile antediluviene și postdiluviene, de dinainte și de după potop. Ultimele două versete din pasajul anterior (Geneza 9:28,29) ne duc înapoi la ultimul element din genealogia lui Adam (Geneza 5:32). Fiindcă Adam a murit când Lameh, tatăl lui Noe, avea 56 de ani, Noe cu siguranță a auzit întâmplări despre Adam, pe care este posibil să le fi transmis urmașilor săi înainte și după potop.

 

2. Citește Geneza 10. Care crezi că este scopul acestei genealogii din Biblie? Vezi și Luca 3:23-38.

 

Geneza 10

„10 Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s-au născut fii. 2 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras. 3 Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma. 4 Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim. 5 De la ei se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor. 6 Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. 7 Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan. 8 Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. 9 El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” 10 El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. 11 Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 12 şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. 13 Miţraim a născut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi, 14 Patrusimi, Casluhimi (din care au ieşit filistenii) şi pe Caftorimi. 15 Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het; 16 şi pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi, 17 pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi, 18 pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăştiat. 19 Hotarele canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza şi, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Leşa. 20 Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. 21 Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber şi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. 22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram. 23 Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş. 24 Arpacşad a născut pe Şelah, şi Şelah a născut pe Eber. 25 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg[a], numit aşa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. 26 Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, 27 pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, 28 pe Obal, pe Abimael, pe Seba, 29 pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan. 30 Ei au locuit de la Meşa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. 31 Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. 32 Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop”.

 

Luca 3:23-38

„23 Isus avea aproape treizeci de ani când a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, 24 fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 25 fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, 26 fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, 27 fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, 28 fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29 fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 30 fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, 31 fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, 32 fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, 33 fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, 34 fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Terah, fiul lui Nahor, 35 fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, 36 fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37 fiul lui Metusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, 38 fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu”.

 

Genealogia biblică are trei funcții. În primul rând, subliniază aspectul istoric al faptelor biblice, care au legătură cu personaje reale care au trăit și au murit și ale căror zile au fost numărate cu exactitate. În al doilea rând, dovedește continuitatea dintre timpurile îndepărtate și cele în care trăiește scriitorul, stabilind o legătură clară între acel „prezent” și trecut. În al treilea rând, genealogia ne reamintește de fragilitatea umană și de urmările dezastruoase ale blestemului păcatului și de consecințele lui mortale asupra tuturor generațiilor care au urmat.

 

Să observăm cum clasificarea „urmașii lui Ham”, „urmașii lui Sem” și „urmașii lui Iafet” nu respectă un criteriu clar. Cele 70 de neamuri îi anticipează pe cei 70 de membri ai familiei lui Iacov (Geneza 46:27) și pe cei 70 de bătrâni ai lui Israel din pustiu (Exodul 24:9). Ideea unei corespondențe între cele 70 de neamuri și cei 70 de bătrâni sugerează misiunea lui Israel față de neamuri: „Când Cel Preaînalt a dat o moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor după numărul copiilor lui Israel” (Deuteronomul 32:8). În același fel, Isus trimite 70 de ucenici să predice Evanghelia la popoare (Luca 10:1).

 

Aceste informații ne arată legătura directă dintre Adam și patriarhi: toți au fost persoane reale, oameni în carne și oase de la Adam mai departe. Ne ajută să înțelegem și că patriarhii au avut acces direct la martorii care au avut amintiri personale ale acelor evenimente antice.

 

Citește Matei 1:1-17. Cum ne transmite acest pasaj faptul că toți acei oameni  au existat? De ce este important pentru credința noastră ca noi să știm și să credem că ei au fost oameni reali?

 

„Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui; 3 Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; 4 Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; 5 Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; 6 Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7 Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; 8 Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; 9 Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia; 10 Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; 11 Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon. 12 După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; 13 Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; 14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; 15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 16 Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos. 17 Deci, de la Avraam până la David, sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri”.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO