În vremea lui Ioan Botezătorul

Pe lângă anunţul îngerului Gabriel (Luca 1:17) şi confirmarea lui de către Isus ca fiind Ilie cel prezis (Matei 11:14;17:12,13 ), scriitorii Evangheliei afirmă că Ioan Botezătorul a fost „solul” trimis pentru a pregăti calea Domnului (Matei 11:10; Marcu 1:2; Luca 7:27; compară cu Maleahi 3:1).

6.În ce fel a fost mesajul lui Ioan o chemare de „întoarcere a inimilor”?

Matei 3:2,8
2. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”
3. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.”
4. Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.
5. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el;
6. şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.
7. Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
8. Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră.

Matei 14:4
pentru că Ioan îi zicea: „Nu-ţi este îngăduit s-o ai de nevastă.”

Marcu 1:4
a venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.

Luca 3:3,8,9,
3. Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,
4. după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.
5. Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.
6. Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”
7. Ioan zicea, dar, noroadelor care veneau să fie botezate de el: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
8. Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: „Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.
9. Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face rod bun este tăiat şi aruncat în foc.”

Luca 11,13,14
11. Drept răspuns, el le zicea: „Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; şi cine are de mâncare să facă la fel.”
12. Au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi şi i-au zis: „Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?”
13. El le-a răspuns: „Să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.”
14. Nişte ostaşi îl întrebau şi ei şi ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.”

La fel ca agricultorul care ară pământul tare ca să-l pregătească pentru a primi sămânţa, Ioan a denunţat păcatul şi i-a îndemnat pe păcătoşi să se pocăiască. Fără o atentă cercetare de sine, fără conştientizarea stării reale în care ne aflăm, prin natura noastră, nu simţim nicio nevoie după ceva mai bun. Mesajul lui Ioan i-a întors pe oameni către sfinţenia poruncilor lui Dumnezeu şi către nevoia lor după neprihănirea Sa desăvârşită. Pocăinţa autentică este întotdeauna marcată de umilinţă şi de rugăciune, prin care Îi cerem lui Dumnezeu ajutorul pentru a ne schimba comportamentul. Expunând ipocrizia egoistă şi superficialitatea celor care pretindeau că îl au ca tată pe Avraam, el a căutat să-i facă să înţeleagă semnificaţia mai profundă a credinţei părinţilor lor.

7. Cum a pregătit mesajul lui Ioan calea pentru Isus?

Ioan 1:35-37
35. A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui.
36. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”
37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus.

Ioan 3:27-30
27. Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.
28. Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.”
29. Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.
30. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.

Lui Ioan i-a fost descoperit că Isus era Mielul lui Dumnezeu. Când L-a prezentat pe Isus în felul acesta (Ioan 1:29,36), el, în mod literal, a întors poporul la Domnul. Andrei şi un alt ucenic, evanghelistul Ioan care a scris despre ziua aceea, au plecat de lângă Ioan Botezătorul şi au devenit ucenici ai lui Isus. Mesajul lui Ilie nu doar că îndreaptă atenţia spre pocăinţă, ci Îl şi identifică pe Acela care mântuieşte din păcat, trezeşte entuziasmul faţă de El şi îi conduce pe omeni la El.

Dacă Ioan Botezătorul ar intra în casa ta, ce crezi că ți-ar spune?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO