Cartea pecetluită

4. Ce înseamnă faptul că această carte era pecetluită?

Apocalipsa 5:1
Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi.

Vezi Isaia 29:11,12
11. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărţi pecetluite. Dacă o dai cuiva care ştie să citească şi-i zici: „Ia citeşte!”, el răspunde: „Nu pot, căci este pecetluită!”
12. Sau dacă dai cartea unuia care nu ştie să citească şi-i zici: „Ia citeşte!”, el răspunde: „Nu ştiu să citesc.”

Potrivit textului grecesc, sulul se afla pe tron, la dreapta Tatălui. Aştepta să vină Cineva vrednic să-l ia şi să-Şi ocupe locul pe tron.

Ellen G. White precizează că sulul pecetluit conţine „istoria providenţei lui Dumnezeu, istoria profetică a naţiunilor şi a bisericii. Acolo erau cuprinse cuvintele divine, autoritatea Sa, poruncile Sale,legile Sale, toate sfaturile Celui Veşnic în simbol şi istoria tuturor puterilor conducătoare ale naţiunilor. În limbaj simbolic, în sulul acesta era arătat rolul tuturor naţiunilor, limbilor şi popoarelor de la începutul şi până la încheierea istoriei pământului” (Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 7).

Pe scurt, sulul pecetluit conţine taina lui Dumnezeu cu privire la planurile Sale de a rezolva problema păcatului şi de a salva fiinţele umane căzute. Planurile acestea se vor împlini complet la a doua venire a lui Hristos (vezi Apocalipsa 10:7).

5. De ce este Hristos singurul vrednic în întregul univers să ia sulul pecetluit şi să-l deschidă?

Apocalipsa 5:2-7
2. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?”
3. Şi nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea.
4. Şi am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea.
5. Şi unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge; iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.
6. Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea junghiat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul.
7. El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie.

Scena din sala tronului are legătură cu rebeliunea lui Satana. Planeta aceasta, deşi a fost creată de Dumnezeu, s-a aflat sub stăpânirea uzurpatorului, Satana. Plânsul lui Ioan ar putea fi asociat cu lacrimile vărsate de credincioşii din toate timpurile pentru a fi scăpaţi din robia păcatului. Sulul pecetluit cuprinde planul lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemei păcatului. Bineînţeles că Dumnezeu ar fi putut rezolva această problemă singur, fiindcă dispune de o putere infinită. Răscumpărarea rasei umane căzute cerea însă pe cineva special, adică pe Isus, care a biruit şi care a fost astfel vrednic să deschidă cartea, să preia stăpânirea asupra pământului şi să devină Mijlocitorul nostru în sanctuarul ceresc.

Cum putem să-L păstrăm pe Isus în prim-planul experienței noastre creștine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO