Dragostea lui Pavel faţă de poporul său este evidentă în Romani 11:25­-27.

Romani 11:25-27
25. Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.
26. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.
27. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.”

Cât de greu trebuie să­-i fi fost să-­i vadă pe unii conaţionali ai săi luptând împotriva lui şi împotriva adevărului Evangheliei! În ciuda acestui fapt, el şi-­a păstrat încrederea că mulţi vor înţelege că Isus este Mesia.

7. Cum demonstrează Pavel în Romani 11:28-36 că Dumnezeu îi iubește atât pe iudei, cât și pe toţi oamenii? Cum exprimă el puterea uimitoare și tainică a harului lui Dumnezeu?

Romani 11:28-36
28. În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor.
29. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută.
30. După cum voi odinioară n-aţi ascultat de Dumnezeu, şi după cum, prin neascultarea lor, aţi căpătat îndurare acum,
31. tot aşa, ei acum n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare.
32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.
33. O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!
34. Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
35. Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”
36. Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Deşi iudeii şi neamurile sunt aşezaţi în opoziţie în acest pasaj, un lucru reiese clar: Dumnezeu le arată păcătoşilor milă, dragoste şi har din belşug. El a avut în plan încă înainte de întemeierea lumii să mântuiască omenirea şi să folosească oamenii, chiar naţiuni întregi, ca unelte pentru împlinirea voinţei Sale.

8. Citește cu atenţie și cu rugăciune Romani 11:31. Ce idee importantă putem desprinde de aici cu privire la mărturia noastră pentru evrei și pentru toţi oamenii cu care intrăm în legătură?

Romani 11:31
…tot aşa, ei acum n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare.

Fără îndoială că mult mai mulţi evrei L-­ar fi recunoscut pe Isus ca Mesia, dacă biserica creştină i-­ar fi tratat mai bine de-­a lungul timpului. Şi sigur că nu le-­a fost mai uşor în condiţiile marii apostazii din primele secole de după Hristos şi ale păgânizării extreme a creştinismului (cu respingerea Sabatului zilei a şaptea în favoarea duminicii).

Cât de important este, aşadar, ca toţi creştinii care au beneficiat de mila lui Dumnezeu prin Isus să manifeste aceeaşi milă faţă de alţii! Nu putem să fim creştini dacă nu arătăm milă (vezi Matei 18:23-­26).

Matei 18:23-26
23 De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi.
24 A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni.
25 Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria.
26 Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: „Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot.”

Există vreo persoană faţă de care ar trebui să ai milă, cu toate că nu o merită? De ce să nu ai milă de ea, înfruntând obstacolele? Nu a făcut Isus lucrul acesta pentru noi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO