Ioan 16:8 afirmă că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, dar și neprihănirea. Altfel spus, lumea nu înțelege cu adevărat ce este păcatul și, tot așa, nu înțelege nici ce este neprihănirea.

Oamenii neconvertiți socotesc că moralitatea exterioară este suficientă. Ei nu-și doresc neprihănirea dată de Dumnezeu, ci se mulțumesc cu neprihănirea proprie, dată de conformarea exterioară față de Legea lui Dumnezeu. Însă acest fel de ascultare de Lege nu ne poate face niciodată neprihăniți înaintea Domnului! În Isaia 64:6, profetul aseamănă faptele bune săvârșite de contemporanii săi prin puterea lor cu o „haină mânjită”. Faptele religioase pe care noi le percepem ca fiind bune sunt de fapt murdare, sunt pătate.

Isaia 64:6
Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.

Numai neprihănirea lui Isus este îndestulătoare. Ea corespunde tuturor cerințelor Legii lui Dumnezeu. Ea are valoare înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Și o putem obține doar prin credința în Isus Hristos.

3. Citește Romani 5:10 și Evrei 4:15,16. Ce relație există între neprihănirea noastră și slujirea Domnului Hristos în cer, înaintea Tatălui?

Romani 5:10
Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.

Evrei 4:15-16
15. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Neprihănirea cerută de Lege este îndeplinită de Isus prin viața Lui desăvârșită. Pe pământ, a fost respins de cei care L-au răstignit, dar, în cer, a fost primit de Tatăl cu brațele deschise. Când L-a înviat din morți, Dumnezeu Tatăl Și-a pus însemnul aprobării pe viața Sa și pe lucrarea Sa de răscumpărare. Acum, Isus trăiește ca să mijlocească pentru noi (Evrei 4:15,16) și ca să aplice în dreptul nostru meritele jertfei Sale, întrucât noi nu avem neprihănirea necesară pentru mântuire.

Deci noi trăim pentru că El trăiește în noi (Galateni 2:20). Când Isus trăiește în noi, trăim după îndemnurile Duhului (Romani 8:4) și primim o viață spirituală nouă prin puterea Duhului (Galateni 3:2-5; 5:16,18).

Galateni 2:20
Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Romani 8:4
pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Galateni 3:2-5
2. Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei?
3. Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească?
4. În zadar aţi suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr, e în zadar!
5. Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?

Galateni 5:16-18
16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
18. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.

Înălțarea lui Isus la Tatăl este compensată de coborârea Duhului Său printre noi. Fiind împuterniciți prin Duhul Sfânt, noi, ucenicii Săi, devenim tot mai asemănători cu El.

Ți-ai dat seama cum este neprihănirea pe care încerci s-o obții prin puterea ta? Cum înţelegi nevoia după neprihănirea Domnului Hristos?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO