Duhul Sfânt a realizat întruparea lui Isus (Luca 1:34,35). El L-a uns pe Isus pentru misiunea Sa (Luca 3:21,22), înzestrându-L astfel cu putere pentru lucrarea Sa mesianică. Domnul Isus le-a făgăduit și ucenicilor Săi Duhul Sfânt. De asemenea, Duhul Sfânt L-a călăuzit și L-a susținut în timpul ispitirii (Matei 4:1; Marcu 1:12; Luca 4:1,2,14) și, din acest motiv, Domnul Isus „poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evrei 2:18; compară cu 4:15,16). El I-a dat lui Isus putere pentru aducerea la îndeplinire a lucrării de răscumpărare (Evrei 9:14) și a făcut posibilă învierea Sa (1 Petru 3:18). În toate acestea, El L-a scos în evidență pe Domnul Isus.

Luca 1:34-35
34. Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?”
35. Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

Luca 3:21-22
21. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul,
22. şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Matei 4:1
Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.

Marcu 1:12
Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustiu,

Luca 4:1-2.14
1. Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu,
2. unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit.
14. Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur.

Evrei 2:18
Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.

Evrei 4:15-16
15. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Evrei 9:14
cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!

1 Petru 3:18
Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,

6. Ce spun următoarele pasaje despre lucrarea Duhului Sfânt? Cum Îl înalţă Duhul Sfânt pe Hristos? Luca 24:44-49; Galateni 5:16-23; Efeseni 4:23,24.

Luca 24:44-49
44. Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.”
45. Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.
46. Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi.
47. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.
48. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.
49. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Galateni 5:16-23
16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
18. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.
19. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20. închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Efeseni 4:23-24
23. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre,
24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

Duhul Sfânt Îl înalţă pe Hristos:

  1. Prin învățăturile adevărate și demne de încredere din Scripturi. Nu a omis niciun lucru despre Hristos și despre mântuire, pe care avem nevoie să-l știm și nimic din ce a inclus nu este fals. Tot ce avem nevoie se găsește în Cuvântul lui Dumnezeu, numai noi să-l citim cu credință și supunere.
  2. Prin atragerea oamenilor la Hristos. Duhul Sfânt lucrează cu blândețe la inima și la mintea lor. Îi ajută să înțeleagă lucrurile spirituale ca să fie dispuși să-și pună încrederea în Isus și să-L accepte ca Domn și Răscumpărător.
  3. Prin reproducerea caracterului lui Hristos în noi. El aduce la viață în noi virtuțile creștine (Galateni 5:22,23). Prin sângele lui Isus primim biruința asupra păcatului (vezi Apocalipsa 12:11), iar Duhul Sfânt ne ajută să păzim poruncile.
  4. Ajutându-ne să ducem o viață creștină de slujire altruistă a semenilor noștri. El cheamă bărbați și femei în diferite ramuri ale lucrării lui Dumnezeu și le dă putere să le vorbească altora despre Dumnezeu într-un mod atrăgător.

Galateni 5:22-23
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Apocalipsa 12:11
Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.

 

Cum Îi aduce slavă Tatălui lucrarea de reproducere a caracterului lui Hristos în noi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO