Cercetătorii Bibliei au studiat de-a lungul timpului asemănările dintre istoria lui Iov şi istoria lui Isus. Nu putem afirma că Iov este un „tip” al lui Isus (cum erau animalele aduse ca jertfă în sistemul sanctuarului), dar putem face o paralelă între ei. Iar din paralela aceasta putem desprinde o altă lecţie: că Domnul a plătit enorm pentru mântuirea noastră.

Compară Iov 1:1 cu 1 Ioan 2:1, Iacov 5:6 şi Faptele 3:14. Ce asemănări găseşti aici între Iov şi Isus?

Iov 1:1
Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.

1 Ioan 2:1
Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.

Iacov 5:6
Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”

Faptele 3:14
Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Neprihănit şi aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaş.

Citeşte Matei 4:1-11. Ce asemănări poţi identifica aici?

Matei 4:1-11
1. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.
2. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.
3. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”
4. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
5. Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului
6. şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
7. „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:
9. „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
10. „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”
11. Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.

Citeşte Matei 26:61; Luca 11:15,16 şi Ioan 18:30. Ce asemănări găseşti aici între ce a trăit Isus şi ce a trăit Iov?

Matei 26:61
şi au spus: „Acesta a zis: „Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile.”

Luca 11:15,16
15. Dar unii ziceau: „El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.”
16. Alţii, ca să-L ispitească, Îi cereau un semn din cer.

Ioan 18:30
Drept răspuns, ei i-au zis: „Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale.”

Compară Iov 1:22 cu Evrei 4:15. Ce asemănare descoperi aici?

Iov 1:22
În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu.

Evrei 4:15
Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.

Textele acestea ne dezvăluie unele asemănări interesante între viaţa lui Iov şi viaţa lui Isus. Deşi nu a fost fără păcat ca Isus, Iov a fost totuşi un om credincios şi neprihănit care I-a adus slavă lui Dumnezeu prin viaţa lui. El a fost greu încercat de Diavol, la fel ca Isus. A fost acuzat pe nedrept, la fel ca Isus.

Dar probabil că cea mai lăudabilă trăsătură a lui este perseverenţa în faţa tuturor necazurilor. Şi Isus a perseverat, iar faptul acesta are o însemnătate deosebită pentru noi toţi. În ciuda tuturor suferinţelor, El a continuat să ducă o viaţă fără păcat, reprezentând în mod desăvârşit caracterul lui Dumnezeu. El a fost „întipărirea Fiinţei” lui Dumnezeu (Evrei 1:3) şi, de aceea, numai El avea neprihănirea necesară pentru mântuire, „neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire” (Romani 3:22).

Suferinţa lui Iov, deşi intensă, reflectă doar parţial suferinţele pe care avea să le suporte cu răbdare Isus, Răscumpărătorul său, pentru el şi pentru noi când avea să Se ridice „la urmă, pe pământ” (Iov 19:25).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO