După cei şaptezeci de ani de robie în Babilon, iudeii au început să se întoarcă la Ierusalim. Erau entuziasmaţi de rezidirea templului, dar, când a fost pusă fundaţia, cei care îşi aminteau de măreţia Templului lui Solomon şi-au dat seama că acest al doilea templu nu avea să fie nici măcar pe aproape la fel de frumos. Ei „plângeau tare” (Ezra 3:12).

Oamenii au primit o încurajare neaşteptată din partea a doi bărbaţi care se aflau în mijlocul lor: un profet bătrân, pe nume Hagai, şi unul tânăr, pe nume Zaharia. Hagai i-a reamintit poporului că adevărata slavă a Templului lui Solomon nu venea din ceea ce regele însuşi sau vreun alt om adusese în el. Era Templul lui Dumnezeu.

Ce a profetizat Hagai?

Hagai 2:6-9
6. Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Încă puţină vreme, şi voi clătina încă o dată cerurile şi pământul, marea şi uscatul;
7. voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umple de slavă Casa aceasta, zice Domnul oştirilor.
8. Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.
9. Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi, zice Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oştirilor.”

Ce a spus Zaharia?

Zaharia 9:9
Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.

Compară cele două profeţii cu Matei 21:1-11. Care sunt elementele care dovedesc că episodul relatat de Matei a împlinit aceste profeţii?

Matei 21:1-11
1. Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici
2. şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine.
3. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimite.”
4. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
5. „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.”
6. Ucenicii s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus.
7. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.
8. Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum.
9. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”
10. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare, şi fiecare zicea: „Cine este Acesta?”
11. „Este Isus, Prorocul din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele.

„Hristos a urmat obiceiul iudeilor în ce priveşte intrarea împărătească. Animalul pe care călărea era acela pe care călăreau regii lui Israel, iar profeţia prevestise că în felul acesta trebuia să vină şi Mesia în împărăţia Sa. De-abia S-a aşezat pe mânz şi un puternic strigăt de triumf a umplut aerul. Cei din mulţime îl onorau ca pe Mesia, împăratul lor. De astă dată, Isus a primit omagiul pe care nu-l îngăduise niciodată mai înainte, iar ucenicii au văzut în aceasta o dovadă că fericita lor nădejde urma să se împlinească şi îl vor vedea aşezat pe tron. Oamenii din mulţime erau convinşi că ceasul eliberării lor este aproape. În Imaginaţie, vedeau oştirile romane izgonite din Ierusalim şi Israel ajuns din nou o naţiune independentă.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 487 (570)

Mereu şi mereu vedem cum Scriptura se împlinea, şi totuşi poporul nu înţelegea. Care era cauza? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO