Citeşte Matei 19:16-30. Ce lecţii putem învăţa din această relatare?

Matei 19:16-30
16. Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?”
17. El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”
18. „Care?”, I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă;
19. să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
20. Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?”
21. „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”
22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii.
23. Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor.
24. Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.”
25. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiţi de tot şi au zis: „Cine poate, atunci, să fie mântuit?”
26. Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.”
27. Atunci Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Iată că noi am lăsat tot şi Te-am urmat; ce răsplată vom avea?”
28. Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
29. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică.
30. Dar mulţi din cei dintâi vor fi cei din urmă, şi mulţi din cei din urmă vor fi cei dintâi.

Deşi nu ni se dau prea multe amănunte despre bărbatul acesta, putem să observăm câteva aspecte care ies în evidenţă. Era bogat, era un conducător (vezi Luca 18:18) şi se pare că păzea Legea lui Dumnezeu cu meticulozitate. Dar ne putem da seama că el însuşi simţea că din viaţa sa lipsea ceva. Ne aminteşte oarecum de istoria vieţii lui Martin Luther: deşi la exterior era un călugăr pios, în sufletul lui era nemulţumit de viaţa spirituală pe care o ducea şi se lupta cu incertitudinea mântuirii. Aceşti oameni simţeau că marea prăpastie dintre ei şi Dumnezeu nu putea fi umplută cu faptele lor.

„Conducătorul acesta punea foarte mare preţ pe propria neprihănire. El nu se gândea că într-adevăr i-ar lipsi ceva, dar tot nu era pe deplin mulţumit. El simţea că mai lipseşte ceva. Nu s-ar fi putut ca Isus să-l binecuvânteze şi pe el cum îi binecuvântase pe copii şi să satisfacă lipsa din sufletul său?” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 444 (518)

Unii oameni ar putea susţine că, în acest pasaj biblic, Isus afirmă că putem primi viaţa veşnică pe baza faptelor noastre bune. În definitiv, în Matei 19:17, Isus spune: „Dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” Dacă acesta ar fi singurul text pe această temă, am putea să-l folosim ca argument. Dar prea multe alte texte, în special în scrierile lui Pavel, declară că Legea nu mântuieşte, ci doar ne arată nevoia de mântuire (vezi Romani 3:28; Galateni 3:21,22; Romani 7:7). Aici, Isus îl conduce pe acest om să-şi dea seama că avea nevoie de mai mult decât faptele pe care le amintise. La urma urmei, dacă ar fi fost posibilă mântuirea doar prin păzirea Legii, atunci el ar fi fost deja mântuit, din moment ce o păzea cu conştiinciozitate. Evanghelia trebuie să străpungă inima, să ajungă chiar la idolii din suflet, şi orice lucru la care ţinem şi care este o piedică în calea relaţiei noastre cu Dumnezeu trebuie să plece de-acolo. În acest caz, a fost iubirea de bani. Isus vede cât de greu este ca un om bogat să fie mântuit; şi totuşi, la puţin timp după acest dialog, Luca relatează un caz în care s-a întâmplat chiar acest lucru (vezi Luca 19:1-10).

Ce lucruri din viaţa ta personală constituie obstacole în calea mântuirii? Ce vei face în privinţa aceasta? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO