Aşa cum am văzut deja, cuvintele lui Isus din Matei 11:12 ne descoperă faptul că împărăţia lui Dumnezeu nu va fi instaurată fără zbucium sau fără război. Acest război este încă în plină desfăşurare. El va continua până la distrugerea finală a păcatului, a lui Satana şi a celor pierduţi. Şi, uneori, poate să devină crunt.

Putem vedea realitatea marii lupte şi cât de aprigă poate deveni ea şi din faptul că Isus însuşi a spus acele cuvinte din Matei 11:12.

Cum ne ajută conceptul marii lupte să înţelegem ce s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul?

Matei 11:1-12
1. După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni şi să propovăduiască în cetăţile lor.
2. Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos
3. şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”
4. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi:
5. orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.
6. Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.”
7. Pe când se duceau ei, Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie clătinată de vânt?
8. Dacă nu, atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraţilor.
9. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un proroc;
10. căci el este acela despre care s-a scris: „Iată, trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.”
11. Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.
12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea.

Cine i-a inspirat pe conducători să-l întemniţeze pe Ioan? Putem vedea aici încercarea lui Satana nu doar de a-l opri pe Ioan, ci şi de a descuraja credinţa în Isus. În definitiv, dacă Ioan, cel care vestise lucrarea lui Isus, a avut o asemenea soartă, ce am putea spera pentru Isus însuşi?

În acelaşi timp, urmaşii lui Isus şi ai lui Ioan ar fi putut să se întrebe: Dacă acest Isus din Nazaret poate să facă atâtea minuni şi are atâta putere, atunci de ce lasă un om atât de credincios şi de bun ca Ioan, vărul Lui, să putrezească în temniţă?

Apoi, cine credem că a adus îndoielile în mintea lui Ioan? De ce sunt aici? De ce El nu mă eliberează? Astfel, nu este de mirare că a întrebat: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?” (Matei 11:3). Să nu uităm că Ioan îl botezase pe Isus, văzuse „Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El” (Matei 3:16) şi auzise glasul din cer declarând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17). Şi, cu toate acestea, ajunge să se îndoiască. Desigur, oricât de rea era deja situaţia lui Ioan, ea urma să se înrăutăţească, fapt care avea să-i alimenteze îndoiala (Marcu 6:25-28).

Ţie ce anume îţi trezeşte îndoiala? Ce poţi face ca s-o îndepărtezi? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO