Era duminică dimineaţa. Trecuseră trei zile de la moartea lui Isus. Urmaşii Lui erau încă sub impresia şocului suferit. Ei se aşteptaseră ca El să-i zdrobească pe romani, nu ca romanii să-L zdrobească pe El!

Mulţi ucenici se aflau acum împreună cu apostolii. Câteva femei plecaseră deja la mormântul lui Isus. Luca le aminteşte pe trei dintre ele, încă mai erau şi altele care veniseră cu Isus din Galileea (Luca 23:55; 24:1,10). Când s-au întors, ele le-au povestit „celor unsprezece şi tuturor celorlalţi” că mormântul era gol şi că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine strălucitoare (Luca 24:9).

Luca notează că, în după-amiaza aceea, doi ucenici au plecat acasă în Emaus, un sat aflat la o distantă de două-trei ore de mers pe jos de Ierusalim (vers. 13). Pe drum li s-a alăturat un Străin, dar ei, fiind probabil absorbiţi de discuţia despre evenimentele recente, nu L-au observat. Şi poate că nici nu L-ar fi remarcat dacă El nu i-ar fi întrerupt şi nu i-ar fi întrebat despre ce vorbeau (vers. 17).

Unul dintre ei, pe nume Cleopa, contrariat de o asemenea întrebare, a dorit să afle cum de El nu ştia ce se petrecuse zilele acelea la Ierusalim.

Citeşte Luca 24:19-35. Ce remarci ale acestor ucenici trădează lipsa lor de înţelegere şi cum a procedat Isus pentru a le explica adevărul?

Luca 24:19-35
19. „Ce?”, le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte şi în cuvinte înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.
20. Cum preoţii cei mai de seamă şi mai marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte şi L-au răstignit?
21. Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri.
22. Ba încă nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt,
23. nu I-au găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu.
24. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.”
25. Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii!
26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?”
27. Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.
28. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe.
29. Dar ei au stăruit de El şi au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară, şi ziua aproape a trecut.” Şi a intrat să rămână cu ei.
30. Pe când şedea la masă cu ei, a luat pâinea; şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o.
31. Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.
32. Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?”
33. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim şi au găsit pe cei unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, adunaţi la un loc
34. şi zicând: „A înviat Domnul cu adevărat şi S-a arătat lui Simon.”
35. Şi au istorisit ce li se întâmplase pe drum şi cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.

Observă că Isus pune accentul principal pe Scripturi. El a recurs la Scriptură în lupta Sa din pustie cu Satana, iar aici apelează tot la ea pentru a alunga bezna din mintea celor doi ucenici. Şi numai după ce îi consolidează pe învăţăturile biblice despre El şi misiunea Sa, le oferă câteva experienţe memorabile pentru a susţine aceste învăţături: mai întâi li S-a descoperit, dovedind că într-adevăr înviase din morţi, apoi „S-a făcut nevăzut dinaintea lor” (vers. 31). Fără îndoială că, în urma acestui studiu biblic atât de clar despre moartea Sa ispăşitoare şi în urma acestor experienţe, cei doi au avut suficiente motive să creadă.

Şi în acest caz, ca în atâtea alte situaţii consemnate în evanghelii, Isus a fundamentat pe cuvântul Scripturii cele întâmplate. Cum ne putem fundamenta şi noi vorbele şi faptele aşa cum a făcut Domnul Isus? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO