Fiind un bun vorbitor şi scriitor, Pavel a folosit în lucrarea sa misionară metoda explicării lucrurilor necunoscute prin cele cunoscute. El a apelat la lucrurile obişnuite din lumea greco-romană pentru a ilustra realitatea practică a vieţii noi în Hristos. Metaforele sale s-au inspirat în mod special din două domenii cunoscute convertiţilor săi: viaţa sportivilor, cu jocurile lor, şi viaţa ostaşilor romani, întâlniţi la tot pasul.

Ce lecţii importante pentru viaţa creştină au găsit cititorii lui Pavel în următoarele pasaje?

1 Corinteni 9:24-27
24. Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!
25. Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji.
26. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt.
27. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

Galateni 5:7
Voi alergaţi bine: cine v-a tăiat calea, ca să n-ascultaţi de adevăr?

1 Timotei 6:12
Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.

2 Timotei 2:5
Şi cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.

Realizările sportive îi fascinau pe oamenii din vremea lui Pavel la fel de mult ca pe contemporanii noştri. Grecii antici, mari amatori de competiţii, au organizat de-a lungul secolelor patru cicluri distincte de concursuri olimpice în diferite locuri din Grecia. Romanii au moştenit competiţiile sportive şi le-au promovat într-o şi mai mare măsură. De cea mai mare popularitate se bucurau cursele de alergări, care includeau şi o cursă de alergare pentru bărbaţi îmbrăcaţi în armură militară completă. Şi luptele erau apreciate. Sportivii se antrenau cu asiduitate, iar câştigătorii primeau premii valoroase. Etnia, naţionalitatea şi clasa socială contau prea puţin, de vreme ce obiectivele erau rezistenţa şi performanţa.

Ce comparaţii a făcut Pavel între viaţa de ostaş şi viaţa de creştin?

2 Corinteni 10:4,5
4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
5. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.

Efeseni 6:10-18
10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.
12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
13. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.
14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
16. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii

1 Timotei 6:12
Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.

2 Timotei 2:3,4
3. Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.
4. Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste.

Începând cu August Cezar, împăraţii romani au înlocuit soldaţii temporari cu războinicii de carieră, plasând trupele pe tot teritoriul Imperiului Roman şi îmbunătăţind şi standardizând armura şi armele, în vremea lui Pavel, soldaţii erau recrutaţi din grupuri etnice şi naţionale diferite, fie că aveau sau nu cetăţenia romană. Pentru răsplata primită la sfârşitul serviciului militar, soldaţii jurau loialitate totală faţă de împăratul în funcţie, care îi conducea personal în bătălie.

Pavel a aplicat viaţa de soldat şi viaţa de sportiv la viaţa sa de misionar creştin: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7).

În ce privinţe se aseamănă credinţa cu o luptă şi cu o competiţie sportivă? Cum ai experimentat în viaţa ta realitatea din spatele acestor metafore? Care dintre ele descrie cei mai bine experienţa ta? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO