Cum ne demonstrează următoarea relatare că până şi cele mai mari bariere culturale pot fi dărâmate de dragul Evangheliei?

Matei 8:5-13
5. Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga
6. şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit.”
7. Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.”
8. „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.
9. Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi, şi zic unuia: „Du-te!”, şi se duce; altuia: „Vino!”, şi vine; şi robului meu: „Fă cutare lucru!”, şi-l face.”
10. Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.
11. Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.
12. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
13. Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Luca 7:1-10
1. După ce a sfârşit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum.
2. Un sutaş avea un rob la care ţinea foarte mult şi care era bolnav pe moarte.
3. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimis la El pe nişte bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.
4. Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis: „Face să-i faci acest bine;
5. căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga.”
6. Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, când sutaşul a trimis la El pe nişte prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu.
7. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul meu va fi tămăduit.
8. Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: „Du-te!”, şi se duce; altuia: „Vino!”, şi vine; şi robului meu: „Fă cutare lucru!”, şi-l face.”
9. Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.”
10. Când s-au întors acasă, trimişii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.

În Capernaum, un ofiţer roman care comanda o centurie (o sută de ostaşi) L-a căutat pe Isus. Iudeii aveau resentimente faţă de armata romană invadatoare şi mulţi romani îi urau pe iudei. Observăm totuşi că, în acest caz, centurionul roman avea relaţii apropiate cu iudeii, în ciuda prăpastiei uriaşe care îi despărţea în plan cultural şi politic.

În relatarea sa, Luca aminteşte că sutaşul i-a trimis la Isus pe „nişte bătrâni ai iudeilor” (Luca 7:3) ca să-L roage să-l vindece pe sclavul lui. Şi, lucru foarte interesant, ei au făcut exact ce le-a cerut. Cine erau aceşti bătrâni? Nu se precizează în text, dar se pare că ei aveau faţă de Isus altă atitudine decât alţi conducători.

Sutaşul era în mod clar un om al credinţei: cuvintele sale către Isus, „zi numai un cuvânt şi robul meu va fi tămăduit” (Matei 8:8), au dat o mărturie extraordinară despre credinţa sa în El. Sutaşul „nu a aşteptat să vadă dacă iudeii aveau să-L primească pe Acela care pretindea că este Mesia. Când «adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume» (Ioan 1:9) a luminat asupra lui, el, deşi era departe, a înţeles slava Fiului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 317

Sutaşul înţelegea şi respecta aspectele sensibile ale religiei iudaice. El ştia că, potrivit legii, evreul nu avea voie să intre în casa unui păgân; de aceea, I-a cerut lui Isus să-l vindece pe robul lui de la distanţă. Şi Isus l-a vindecat pe rob. Credinţa păgânului a fost răsplătită. Isus a arătat că sutaşul era un prototip al oamenilor din toată lumea care aveau să stea la masă alături de patriarhii evrei în marea zi a ospăţului mesianic.

Istoria vindecării robului din casa sutaşului roman ne arată că barierele culturale, oricât de mari, nu i-au putut ţine pe romani separaţi de iudei. Cum putem învăţa să depăşim barierele culturale (având şi conştiinţa împăcată), pentru a ajunge la alţii? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO