Studiul XI – Trimestrul I

Marți, 10 martie 2015

4. Citește 1Ioan 2:15-17. Cu privire la ce lucru suntem avertizați aici? Cum ne putem proteja de acest aspect?

1Ioan 2

15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.
16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.
17 Şi lumea şi pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

5. Deși ceaa ce se înțelege prin ,,a fi bogat” variază foarte mult, ce învățăm din cartea Proverbele 28 despre cum să devii bogat și cum să gestionezi ,,bogățiile” pe care le ai?

Proverbele 28

1 Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr.
2 Când este răscoală într-o ţară, sunt mulţi capi, dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinuieşte.
3 Un om sărac care apasă pe cei obijduiţi este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine.
4 Cei ce părăsesc Legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc Legea se mânie pe el.
5 Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înţeleg totul.
6 Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decât bogatul care umblă pe căi sucite.
7 Cel ce păzeşte legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânaţi face ruşine tatălui său.
8 Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobândă şi camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci.
9 Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este o scârbă.
10 Cine rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea.
11 Omul bogat se crede înţelept, dar săracul care este priceput îl cercetează.
12 Când biruie cei neprihăniţi, este o mare slavă, dar când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde.
13 Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.
14 Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce-şi împietreşte inima cade în nenorocire.
15 Ca un leu care răcneşte şi ca un urs flămând, aşa este cel rău care stăpâneşte peste un popor sărac.
16 Un voievod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire, dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele.
17 Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească.
18 Cine umblă în neprihănire găseşte mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă.
19 Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie.
20 Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit.
21 Nu este bine să cauţi la faţa oamenilor; chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat.
22 Un om pizmaş se grăbeşte să se îmbogăţească, şi nu ştie că lipsa va veni peste el.
23 Cine mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, decât cel cu limba linguşitoare.
24 Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa şi zice că nu este un păcat este tovarăş cu nimicitorul.
25 Cel lacom stârneşte certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belşug.
26 Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit.
27 Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
28 Când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde, dar, când pier ei, cei buni se înmulţesc.

a. vers.8

Averea ta nu este justificată dacă ai luat de la sărac. După cum am văzut deja, Biblia îi condamnă vehement pe cei care îi exploatează pe săraci în folosul personal.

b. vers.27

Spre deosebire de ,,cel lacom” (vers.25), omul generos cu săracii este binecuvântat.

c. vers.19

Bogăția nu trebuie să fie rezultatul furtului sau al norocului, ci o răsplată pentru munca noastră harnică și pentru calitatea ei. Dacă suntem bogați, ar trebui să fim prin merit.

d. vers. 20-22,24

Pasajul ne prezintă două situații posibile: (1) trecem cu vederea anumite fapte necinstite și, astfel, devenim părtași la ele (vers.21); (2) suntem atât de nerăbdători să ne însușim averea părinților noștri, încât îi privăm de ceea ce au nevoie ca să trăiască (vers.24). Mai rău decât atât, aceia care procedează astfel pot să-și justifice într-atât de mult dorințele interioare, încât să se convingă că nu fac nimic rău. Astfel ajung să-și spună că ,,nu este un păcat”.

Banul este o forță extraordinară în lumea aceasta și de aceea vorbește Biblia atât de mult despre el. Dacă îți dorești bani (la fel ca oricare altul), cum poți fi sigur că nu cazi în cursa pe care Domnul Isus a numit-o ,,înșelăciunea bogățiilor” (Marcu 4:19)?

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Romani 12

Predarea în slujba lui Dumnezeu
1 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
4 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5 tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora.
6 Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7 Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8 Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.
Dragostea să se arate în toate
9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău şi lipiţi-vă tare de bine.
10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.
11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.
12 Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.
13 Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.
14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi.
15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
16 Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.
Răzbunarea este a Domnului
17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor.
18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.
20 Dimpotrivă, „dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.”
21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO