Studiul XI – Trimestrul I

Luni, 9 martie 2015

Oricât de importantă ar fi pentru viața de credință, Legea (Tora), în sine, nu este sursa de viață. Dimpotrivă, Legea descoperă păcatul, iar păcatul conduce la moarte (Romani 7:7-13). Însă ea este eficientă pentru că vine de la Dumnezeu. Fără Dumnezeu, Tora ar fi un crez legalist, care nu ar avea nicio legătură cu intenția Sa inițială. O viată de ascultare de Dumnezeu înseamnă că trăiești cu Dumnezeu. Tora nu Îi ia locul lui Dumnezeu, ci este doar un ,,îndrumător” care (conform analogiei folosite de apostolul Pavel) îi îndrumă pe elevi către Învățătorul lor (Galateni 3:24).

Romani 7

7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!”
8 Apoi, păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci, fără Lege, păcatul este mort.
9 Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit.
10 Şi porunca, ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea.
11 Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea m-a amăgit, şi, prin însăşi porunca aceasta, m-a lovit cu moartea.
12 Aşa că Legea, negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.
13 Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă.

Galateni 3

24 Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă

2. Citește Galateni 3:24 și contextul imediat. Cum ne îndrumă Legea spre Hristos ca să putem fi într-adevăr ,,socotiți neprihăniți prin credință”?

Cartea Proverbele nu este numai o carte de înțelepciune, ci, înainte de toate, este o carte despre Dumnezeul care ne-a descoperit înțelepciunea. Când căutăm înțelepciunea prin ascultare, Legea ne va conduce tot mai aproape de Domnul Isus și de mântuirea pe care ne-o oferă în dar, prin credința în El.

3. Citește Proverbele 28:5. Care este cheia pentru a înțelege totul?

Proverbele 28

5 Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înţeleg totul.

Cuvântul ,,înțeleg” este folosit de două ori în versetul 5, la fel cum este folosit cuvântul ,,lege” în versetul 4. Aceste două versete sunt legate prin păzirea Legii (vers.4) și căutarea Domnului (vers.5). Totuși sfera înțelegerii nu se limitează doar la cunoașterea și împlinirea a ceea ce e drept (vers.5), ci cuprinde ,,totul”, deoarece ea derivă din Dumnezeul a toate. Pentru vechiul Israel, cunoașterea tuturor lucrurilor nu este separată de experiența religioasă. Credința era strâns legată de cunoașterea inteligenă și rațională. Israeliții nu puteau concepe credința fără rațiune ori rațiunea fără credință, întrucât Dumnezeu era fundamentul ambelor domenii.

Proverbele 28

4 Cei ce părăsesc Legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc Legea se mânie pe el.
5 Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înţeleg totul.

De ce este credința în Dumnezeu o atitudine care poate fi susținută prin argumente raționale? De ce este ilogic și irațional să-L respingem pe Dumnezeu?

************************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Romani 11

Orbirea lui Israel
1 Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin.
2 Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice Scriptura în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice:
3 „Doamne, pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur şi caută să-mi ia viaţa?”
4 Dar ce-i răspunde Dumnezeu? „Mi-am păstrat şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.”
5 Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har.
6 Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte, altminteri, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin har, altminteri, fapta n-ar mai fi faptă.
7 Deci, ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat, pe când ceilalţi au fost împietriţi,
8 după cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi”.
9 Şi David zice: „Masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere şi într-o dreaptă răsplătire.
10 Să li se întunece ochii ca să nu vadă şi spinarea să le-o ţii mereu gârbovită.”
Înştiinţarea neamurilor
11 Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos;
12 dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume şi paguba lor a fost o bogăţie pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?
13 V-o spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea,
14 şi caut, ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii din ei.
15 Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi?
16 Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte.
17 Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului,
18 nu te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine.
19 Dar vei zice: ‘Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu’.
20 Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: Nu te îngâmfa dar, ci teme-te!
21 Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine.
22 Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu.
23 Şi chiar ei, dacă nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi.
24 Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti în măslinul lor?
Tot Israelul va fi mântuit
25 Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţinea până va intra numărul deplin al neamurilor.
26 Şi atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: ‘Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.
27 Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.’
28 În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru, dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi din pricina părinţilor lor.
29 Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută.
30 După cum voi odinioară n-aţi ascultat de Dumnezeu şi după cum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum,
31 tot aşa, ei, acum, n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare.
32 Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.
33 O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!
34 Şi în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
35 Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”
36 Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO