Studiul XI – Trimestrul I

Miercuri, 11 martie 2015

6. Citește Proverbele 29:13. Ce temă este abordată aici?

Proverbele 29

13 Săracul şi asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi.

Menționarea luminii în acest context așază relația dintre cei doi în perspectiva creației; și săracul, și bogatul sunt creați de Dumnezeu (Proverbele 22:2). Amândoi se bucură de darul vieții și de lumina soarelui. Dacă bogatul este sfătuit cum să se poarte cu cel sărac, săracul, la rândul lui, este sfătuit să-l iubească pe cel ce-l asuprește, care, în unele cazuri, poate fi cel bogat (Matei 5:44,45).

Proverbele 22

2 Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul, şi pe altul.

Matei 5

 44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

7. Care este mesajul textului din Proverbele 28:3?

Proverbele 28

3 Un om sărac care apasă pe cei obijduiţi este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine.

Sărăcia nu ar trebui folosită ca scuză pentru nelegiuire. Faptul că ai fost asuprit nu îți dă dreptul de a-i asupri pe alții. Parabola Domnului Isus despre robul nemilostiv, care supune la presiuni un om mai sărac decât el, arată că această reacție, deși neașteptată din partea unui sărac (el ar trebui să simtă împreună cu alți oameni săraci), nu era un lucru neobișnuit (Matei 18:22-35). În Proverbele 28:3, o asemenea atitudine este asemănată cu o rupere de nori – ploaia, care de obicei este o binecuvântare, se transformă într-un torent distructiv -, sugerând anormalitatea acestui comportament și dezamăgirea pe care o aduce.

Matei 18

22 Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.
23 De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi.
24 A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni.
25 Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria.
26 Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: ‘Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot’.
27 Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.
28 Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: ‘Plăteşte-mi ce-mi eşti dator’.
29 Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: ‘Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti’.
30 Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă până va plăti datoria.
31 Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute.
32 Atunci, stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: ‘Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat.
33 Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?’
34 Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora.
35 Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”

8. Care este mesajul textului din Proverbele 28:6?

Proverbele 28

  6 Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decât bogatul care umblă pe căi sucite.

În înțelepciunea populară, omul neprihănit nu putea fi sărac, întrucât se consideră că sărăcia era pedeapsa meritată de cel leneș (Proverbele 24:34). Totuși viața reală este mai complexă. Săracii pot fi victimele nedreptății sau ale unor circumstanțe pe care nu le pot controla. Însă, indiferent de modul în care cineva ajunge la sărăcie, scara valorilor susținută de cartea Proverbele este foarte clară: neprihănirea este mai importantă decât bogățiile, iar succesul nu este un indicator garantat al neprihănirii.

Proverbele 24

34 Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.

Ce putem face atunci când suntem ispitiți să ne compromitem valorile de dragul câștigului material? Cum ne putem feri de acest comportament?

*************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

 Romani 13

Supunerea faţă de stăpânire

1 Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu.
2 De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu, şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda.
3 Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele şi vei avea laudă de la ea.
4 El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.
5 De aceea trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului.
6 Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta.
7 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

Dragostea este împlinirea Legii

 8 Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.
9 De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.
10 Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

Veghere şi curăţie

11 Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.
12 Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
13 Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă,
14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO