Studiul XII – Trimestrul III

Duminică , 14 septembrie 2014

 

 

Vechiul Testament prezintă omul ca pe o fiinţă vie indivizibilă. Termenii ebraici traduşi prin „făptură”, „suflet” şi „duh” sunt tot atâtea moduri de a descrie, din diferite puncte de vedere, fiinţa umană în ansamblul ei. Pentru a descrie moartea, sunt folosite mai multe imagini, dintre care imaginea somnului reflectă cel mai bine concepţia biblică despre starea morţilor (vezi Iov 3:11-13; 14:12; Psalmii 13:3; Ieremia 51:39; Daniel 12:2). Moartea înseamnă încetarea completă a vieţii. Este o stare de inconştienţă, în care omul nu mai are gânduri sau emoţii, nu mai face nimic şi nu mai are nicio relaţie cu nimeni (Eclesiastul 9:5,6,10; Psalmii 115:17; 146:4). Mai târziu însă, în vremea Domnului Isus, concepţia aceasta despre om şi despre moarte a fost influenţată de concepţia păgână dualistă a nemuririi sufletului, care s-a răspândit cu rapiditate în toată lumea cunoscută la data aceea.

Iov 3

11. De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieşirea din pântecele ei?
12. De ce am găsit genunchi care să mă primească? Şi ţâţe care să-mi dea lapte?
13. Acum aş fi culcat, aş fi liniştit, aş dormi şi m-aş odihni

Iov 14

12. aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală; cât vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă şi nu se mai scoală din somnul lui.

Psalmii 13

3. Priveşte, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii,

Ieremia 51

39. Când vor fi încălziţi de vin, le voi da să bea şi-i voi îmbăta, ca să se înveselească, şi apoi să adoarmă somnul cel de veci, ca să nu se mai scoale, zice Domnul!

Daniel 12

2. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.

Eclesiastul 9

5. Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită.
6. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor demult au şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.
10. Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!

Psalmii 115

17. Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii,

Psalmii 146

4. Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.

1. Cum a descris Domnul Isus moartea prietenului Său Lazăr? Ioan 11:11

Ioan 11

11. După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l trezesc din somn.”

În ciuda numeroaselor pasaje de acest fel din Scriptură, mulţi creştini susţin că Isus a crezut în nemurirea sufletului, deoarece El i-a spus tâlharului de pe cruce: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai” (Luca 23:43). În cele mai multe traduceri textul este redat astfel: „Adevărat îţi spun, astăzi vei fi cu Mine în rai.” Înţelesul textului se poate schimba în mod semnificativ, în funcţie de locul unde este pusă virgula. (Vechile manuscrise greceşti ale Noului Testament nu au semne de punctuaţie.) Particula „că”, în unele versiuni în limba română, la fel ca virgula pusă după verbul spun, lasă să se înţeleagă că Domnul Isus şi tâlharul ar fi mers în rai chiar în ziua aceea. Dar, dacă virgula este pusă după cuvântul astăzi, textul este o asigurare a mântuirii viitoare a tâlharului: „Adevărat îţi spun astăzi, vei fi cu Mine în rai.” De fapt, cuvintele Domnului Isus subliniază asigurarea mântuirii, nu momentul intrării tâlharului în cer. Contextul confirmă această interpretare. În primul rând, tâlharul nu a cerut să fie mutat în rai imediat după moartea sa, ci a cerut doar ca Domnul să-Şi amintească de El când va veni în Împărăţia Sa. În plus, la trei zile după aceea, Isus Însuşi a declarat că nu Se suise încă în cer (Ioan 20:17). În concluzie, textul acesta nu susţine că sufletele morţilor s-ar duce în rai după încetarea din viaţă.

Ioan 20

17. „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.”

Dacă am înţeles că moartea este ca un somn, de ce este important să înţelegem şi învăţătura despre înviere?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Amos 2

 
1. Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a ars, a ars până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului,
2. de aceea voi trimite foc în Moab, şi va mistui palatele Cheriotului; şi Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor de război şi sunetului trâmbiţei.
3. Voi nimici cu desăvârşire pe judecător din mijlocul lui şi voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul.”
4. Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit Legea Domnului şi n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duşi în rătăcire de idolii cei mincinoşi după care au umblat şi părinţii lor;
5. de aceea voi trimite foc în Iuda, şi va mistui palatele Ierusalimului.”
6. Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani şi pe sărac, pe o pereche de încălţăminte.
7. Ei doresc să vadă ţărâna pământului pe capul celor sărmani şi calcă în picioare dreptul celor nenorociţi. Fiul şi tatăl se duc la aceeaşi fată, ca să pângărească Numele Meu cel sfânt.
8. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog şi beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiţi de ei.
9. Şi totuşi Eu am nimicit dinaintea lor pe amoriţi, care erau cât cedrii de înalţi şi tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini.
10. Şi Eu v-am scos din ţara Egiptului, şi v-am povăţuit patruzeci de ani în pustiu, ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor.
11. Am ridicat proroci dintre fiii voştri şi nazirei dintre tinerii voştri. Nu este aşa, copii ai lui Israel? – zice Domnul…
12. Iar voi aţi dat nazireilor să bea vin, şi prorocilor le-aţi poruncit: „Nu prorociţi!”
13. Iată, vă voi stropşi cum stropşeşte pământul carul încărcat cu snopi,
14. aşa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui, şi omul viteaz nu-şi va scăpa viaţa.
15. Cel ce mânuieşte arcul nu va putea să ţină piept, cel iute de picioare nu va scăpa, şi călăreţul nu-şi va scăpa viaţa;
16. iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO