Studiul XII – Trimestrul III

Sâmbătă , 13 septembrie 2014

Soarele apune la ora 19:30

 

 

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 5:22,29; Luca 8:54,55; Ioan 1:1-4; 5:28,29; 11:11,38-44.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Isus i-a zis: «Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.»” (Ioan 11:25)

Oamenii simt repulsie faţă de moarte, fiindcă au fost creaţi să trăiască şi să nu moară niciodată. Moartea este un intrus. Ea nu ar fi trebuit să existe.

În timpul lucrării Sale pe pământ, Domnul Isus a arătat multă simpatie faţă de cei îndureraţi de pierderea celor dragi. Când a văzut-o pe văduva din Nain cum îl conducea la groapă pe singurul ei fiu, „I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: «Nu plânge!»” (Luca 7:13). El l-a consolat pe tatăl mâhnit de moartea fetiţei sale de doisprezece ani, prin cuvintele:„Nu te teme, crede numai!” (Marcu 5:36). Când moartea îi loveşte pe cei pe care îi iubim, inima Lui se umple de milă pentru noi şi plânge împreună cu noi.

Dar vestea bună este că El face mult mai mult decât atât. El are putere asupra morţii, fiindcă a biruit-o prin moartea şi învierea Sa. El ţine în mână cheile morţii şi promite să le dea viaţa veşnică tuturor celor care cred în El. Aceasta este cea mai măreaţă făgăduinţă care ne-a fost dată în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, dacă moartea ar avea ultimul cuvânt, viaţa şi tot ce am realizat pe parcursul ei ar fi în zadar.

Un proiect pentru inima taBiruiește răul prin bine

„Pavel nu s-a avântat să-i mustre făţiş pe aceia care duceau o viaţă destrăbălată sau să le arate cât de odios era păcatul lor înaintea unui Dumnezeu sfânt. Ci, dimpotrivă, mai curând el a pus înaintea lor adevărata ţintă a vieţii şi a căutat să întipărească în mintea lor învăţăturile Învăţătorului divin.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 266

Meditează, roagă-te și acţionează!

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Amos 1

 
1. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului de pământ.
2. El a zis: „Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Păşunile păstorilor jelesc, şi vârful Carmelului este uscat.”
3. Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au treierat Galaadul cu treierătoarea de fier.
4. De aceea voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.
5. Voi sfărâma zăvoarele Damascului şi voi nimici cu desăvârşire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ţine toiagul de cârmuire în Bet-Eden; şi poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul.”
6. Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinşi de război şi i-au dat Edomului:
7. de aceea voi trimite foc în zidurile Gazei, şi-i va mistui palatele.
8. Voi nimici cu desăvârşire pe locuitorii din Asdod şi pe cel ce ţine toiagul împărătesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului, şi ce va mai rămâne din filisteni va pieri, zice Domnul Dumnezeu.”
9. Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinşi de război şi i-au dat Edomului, şi nu s-au gândit la legământul frăţesc.
10. De aceea voi trimite foc în zidurile Tirului, şi-i va mistui palatele.”
11. Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe fraţii săi cu sabia, înăbuşindu-şi mila, a dat drumul mâniei şi îşi ţinea întruna urgia.
12. De aceea voi trimite foc peste Teman, şi va mistui palatele Boţrei.”
13. Aşa vorbeşte Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului, ca să-şi mărească ţinutul:
14. de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei, şi-i va mistui palatele, în mijlocul strigătelor de război, în ziua luptei, şi în mijlocul vijeliei, în ziua furtunii.
15. Şi împăratul lor va merge în robie, el şi căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO