Studiul XI – Trimestrul II

Sâmbătă , 7 iunie 2014

 

Pentru studiul din această săptămână, citește: Romani 3:31; 6:15; Faptele apostolilor 10:9-14; Ioan 15:1-11; Iacov 2:1-26; Evrei 3:7-19; Iuda, vers. 5-7.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Așa că Legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună.” (Romani 7:12)

Dacă avem atât de multe dovezi cu privire la valabilitatea neîntreruptă a Legii lui Dumnezeu, de ce unii creștini continuă să combată acest adevăr? Mai întâi, așa cum am văzut, unii citesc anumite texte din Noul Testament care condamnă înţelegerea greșită a rolului Legii, dar trag concluzia că problema ar fi Legea însăşi. În consecinţă, ei declară că Cele Zece Porunci nu mai sunt obligatorii pentru cei care au intrat în noul legământ.

În al doilea rând, alţii sunt atât de convinşi că Sabatul nu mai trebuie respectat de creştini, încât, pentru a-și susţine opinia, pretind că toate poruncile au fost ţintuite pe cruce odată cu Isus.

În al treilea rând, unii afirmă că nouă porunci au rămas în vigoare, doar porunca a patra a fost modificată, în sensul că locul Sabatului zilei a șaptea a fost luat de duminică, prima zi a săptămânii, care trebuie păzită în cinstea învierii Domnului Isus.

Fiecare dintre aceste poziţii își are deficienţele ei. Săptămâna aceasta, vom studia despre atitudinea apostolilor faţă de Lege. Cu siguranţă că ei au avut cunoștinţă despre tot ce a fost desfiinţat sau modificat după moartea Domnului Hristos.

Un proiect pentru inima ta

Pentru meditaţie și rugăciune

„Noi nu suntem iertaţi pentru că iertăm, ci cum iertăm! Temeiul pentru orice iertare se află în iubirea nemeritată a lui Dumnezeu, dar, prin atitudinea noastră faţă de alţii, noi dovedim dacă ne-am însușit sau nu această iubire.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 211

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ieremia 37

 
 
1. În locul lui Ieconia, fiul lui Ioiachim, a început să domnească Zedechia, fiul lui Iosia. El a fost pus împărat în ţara lui Iuda de Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
2. Dar nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din ţară n-au ascultat cuvintele pe care le-a rostit Domnul prin prorocul Ieremia.
3. Împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Şelemia, şi pe Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul Ieremia să-i spună: „Mijloceşte pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru.”
4. Pe atunci Ieremia umbla slobod prin popor: nu-l aruncaseră încă în temniţă.
5. Oastea lui faraon ieşise din Egipt; şi haldeii care împresurau Ierusalimul, când auziseră vestea aceasta, plecaseră din Ierusalim.
6. Atunci cuvântul Domnului a vorbit prorocului Ieremia astfel:
7. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Iată ce să spuneţi împăratului lui Iuda care v-a trimis la Mine să Mă întrebaţi: „Iată că oastea lui faraon care pornise să vă ajute se întoarce în ţara ei, în Egipt;
8. iar haldeii se vor întoarce, vor bate iarăşi cetatea aceasta, o vor lua şi o vor arde cu foc.”
9. Aşa vorbeşte Domnul: „Nu vă înşelaţi zicând: „Haldeii se vor depărta de la noi!”, căci nu se vor depărta!
10. Şi chiar dacă aţi bate toată oastea haldeilor care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar mai rămâne din ei decât vreo câţiva oameni răniţi, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui şi ar arde cetatea aceasta cu foc.”
11. Pe când se depărtase oastea haldeilor de Ierusalim, de frica oştii lui faraon,
12. Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim ca să se ducă în ţara lui Beniamin şi să scape din mijlocul poporului.
13. Când a ajuns însă la poarta lui Beniamin, căpitanul străjerilor, numit Ireia, fiul lui Şelemia, fiul lui Hanania, era acolo şi a pus mâna pe prorocul Ieremia zicând: „Tu vrei să treci la haldei!”
14. Ieremia a răspuns: „Nu este adevărat! Nu vreau să trec la haldei!” Dar Ireia n-a vrut să-l creadă, ci a apucat pe Ieremia şi l-a dus înaintea căpeteniilor.
15. Căpeteniile, mâniate pe Ieremia, l-au lovit şi l-au aruncat în temniţă, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniţă.
16. Aşa a intrat Ieremia în temniţă şi în gherlă, unde a stat multă vreme.
17. Împăratul Zedechia a trimis să-l aducă şi l-a întrebat în taină la el acasă. El a zis: „Ai vreun cuvânt din partea Domnului?” Ieremia a răspuns: „Da.” Şi a adăugat: „Vei fi dat în mâinile împăratului Babilonului!”
18. Ieremia a mai spus împăratului Zedechia: „Cu ce am păcătuit eu împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi şi împotriva poporului acestuia, de m-aţi aruncat în temniţă?
19. Şi unde sunt prorocii voştri care vă proroceau şi ziceau: „Împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră, nici împotriva ţării acesteia”?
20. Acum ascultă, te rog, împărate, domnul meu! Fie bine primite înaintea ta rugăminţile mele! Nu mă trimite iarăşi în casa logofătului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo!”
21. Împăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea temniţei şi să-i dea în fiecare zi o pâine din uliţa brutarilor, până s-a sfârşit toată pâinea din cetate. Astfel Ieremia a rămas în curtea temniţei.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO