Studiul IV – Trimestrul II

Vineri , 25 aprilie 2014

Soarele apune la ora 20:12

 

Citește capitolul „Predica de pe Munte”, p. 298-314, din Hristos, Lumina lumii de Ellen G. White.

„Isus a luat fiecare poruncă în parte și a explicat adâncimea și lărgimea cerinţei ei. În loc de a îndepărta o frântură din puterea lor, El arată cât de larg cuprinzătoare sunt principiile lor și demască fatala greșeală a iudeilor în manifestarea de faţadă a ascultării. El spune că, printr-un gând rău sau printr-o privire pofticioasă, Legea lui Dumnezeu este călcată. Acela care acceptă parţial cea mai mică nedreptate calcă Legea și își înjosește propria natură morală. Uciderea se găsește mai întâi în minte. Acela care face loc urii în inimă îşi pune piciorul pe cărarea ucigaşilor şi jertfele lui sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 310

Dragostea este numitorul comun al Legii lui Dumnezeu. În fiecare dintre antitezele prezentate, Domnul Isus înalţă principiul dragostei: dragostea îl ferește pe om de ură faţă de fratele lui, ea îi păstrează alături pe soţi, îl ajută pe creștin să fie întotdeauna onest în relaţiile sale cu ceilalţi și cu Dumnezeu, tot ea ne ajută să ne purtăm cu bunătate atunci când ni se face un rău și ne dă puterea de a-i trata pe dușmanii noștri așa cum am dori să fim trataţi noi.

Întrebări pentru discuţie

1. Am observat că, după: „Aţi auzit că s-a zis…”, Isus adaugă: „Dar Eu vă spun…” și continuă cu prezentarea antitezei. Unele porunci sunt preluate direct din Vechiul Testament. Problema nu era legată de porunci, ci de modul în care erau interpretate. Ce putem învăţa de aici despre interpretarea pe care o dăm noi doctrinelor? Riscăm să privim şi noi lucrurile superβicial și să pierdem din vedere semniβicaţiile profunde?

2. Mulţi cad în capcana interpretării textelor biblice izolat de alte texte. Un astfel de text este Matei 5:48. Ce ne spune contextul său (Matei 5:43-48)? Cum i-ai răspunde cuiva care declară că textul acesta susţine că viaţa creștinului este fără păcat? Ce ne îndeamnă de fapt Domnul Isus aici? Ce înţelegem din acest îndemn despre ce înseamnă să fim ucenicii Domnului?

Matei 5

43. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”
44. Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
45. ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
46. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
47. Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
48. Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

3. Cum ne ajută acest studiu (în special pasajele despre ucidere și adulter) să demonstrăm valabilitatea Legii și după moartea Domnului pe cruce?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 60

 
1. Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.
2. Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine.
3. Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi, în strălucirea razelor tale.
4. „Ridică-ţi ochii împrejur şi priveşte: toţi se strâng şi vin spre tine! Fiii tăi vin de departe, şi fiicele tale sunt purtate pe braţe.
5. Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie şi îţi va bate inima şi se va lărgi, căci bogăţiile mării se vor întoarce spre tine, şi vistieriile neamurilor vor veni la tine.
6. Vei fi acoperit de o mulţime de cămile, de dromaderi din Madian şi Efa; vor veni toţi din Seba aducând aur şi tămâie şi vor vesti laudele Domnului.
7. Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie, şi Casa slavei Mele o voi face şi mai slăvită.
8. Cine sunt aceia care zboară ca nişte nori, ca nişte porumbei spre porumbarul lor?
9. Căci, pe Mine Mă aşteaptă ostroavele, şi corăbiile din Tarsis sunt în frunte ca să aducă înapoi de departe pe copiii tăi, cu argintul şi aurul lor, pentru Numele Domnului Dumnezeului tău, pentru Numele Sfântului lui Israel, care te proslăveşte.
10. Străinii îţi vor zidi zidurile, şi împăraţii lor îţi vor sluji; căci te-am lovit în mânia Mea, dar în îndurarea Mea am milă de tine.
11. Porţile tale vor sta veşnic deschise, nu vor fi închise nici zi nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor şi împăraţii lor cu alaiul lor.
12. Căci neamul şi împărăţia care nu-ţi vor sluji vor pieri, şi neamurile acelea vor fi în totul nimicite.
13. Slava Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul şi merişorul (cimişirul), cu toţii laolaltă, ca să împodobească locul Sfântului Meu Locaş, căci Eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele Mele.
14. Fiii asupritorilor tăi vor veni plecaţi înaintea ta, şi toţi cei ce te dispreţuiau se vor închina la picioarele tale şi te vor numi „Cetatea Domnului”, „Sionul Sfântului lui Israel”.
15. De unde erai părăsită şi urâtă, şi nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veşnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam.
16. Vei suge laptele neamurilor, vei suge ţâţa împăraţilor; şi vei şti astfel că Eu sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.
17. În loc de aramă voi aduce aur, în loc de fier voi aduce argint, în loc de lemn, aramă, şi în loc de pietre, fier. Voi face ca pacea să domnească peste tine, şi să stăpânească dreptatea.
18. Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta, nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile tale „Mântuire”, şi porţile tale „Laudă”.
19. Nu soarele îţi va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi Dumnezeul tău va fi slava ta.
20. Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi zilele suferinţei tale se vor sfârşi.
21. Nu vor mai fi decât oameni neprihăniţi în poporul tău: ei vor stăpâni ţara pe vecie, ca o odraslă sădită de Mine, lucrarea mâinilor Mele, ca să slujească spre slava Mea.
22. Cel mai mic se va face o mie, şi cel mai neînsemnat, un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri, la vremea lor.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO