Legea talionului (Matei 5:38-48)

 

Studiul IV – Trimestrul II

Joi , 24 aprilie 2014

 

6. Care este tema majoră din Matei 5:38-48?

Matei 5

38. Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.”
39. Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
40. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
41. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.
42. Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
43. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”
44. Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
45. ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
46. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
47. Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
48. Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Aici sunt abordate numeroasele porunci din legea mozaică ce aveau la bază principiul aplicării unei pedepse identice cu răul săvârșit, principiu care mai poartă şi denumirea de „legea talionului” sau „legea răsplătirii”.

După cum putem observa în câteva pasaje (Exodul 21:22-25; Leviticul 24:17-21; Deuteronomul 19:21), legea impunea ca vinovatul să treacă prin aceeaşi experienţă ca victima lui. Dacă victima îşi pierduse un ochi, un braţ, un picior sau dacă îşi pierduse viaţa, și inculpatul trebuia să le piardă. Această lege a răzbunării era întâlnită în mai multe civilizaţii antice. Și de ce nu, din moment ce pare a avea la bază un principiu simplu al dreptăţii?

Exodul 21

22. Dacă se ceartă doi oameni şi lovesc pe o femeie însărcinată şi o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă, pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor.
23. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă,
24. ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,
25. arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.

Leviticul 24

17. Cine va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea.
18. Cine va da unui dobitoc o lovitură de moarte să-l înlocuiască: viaţă pentru viaţă.
19. Dacă cineva răneşte pe aproapele lui să i se facă aşa cum a făcut şi el:
20. frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dintre pentru dinte; să i se facă aceeaşi rană pe care a făcut-o el aproapelui său.
21. Cine va ucide un dobitoc să-l înlocuiască; dar cine va ucide un om să fie pedepsit cu moartea.

Deuteronomul 19

21. Să n-ai nicio milă, ci să ceri: viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.

Ceea ce trebuie să reţinem este faptul că principiul aceasta avea menirea de a limita răzbunarea, adică de a-i împiedica pe oameni să obţină de pe urma unei fapte rele comise împotriva lor mai mult decât erau îndreptăţiţi să obţină. În Matei 5:38-42, Domnul Isus nu urmărește neapărat să atace legitimitatea unei legi care cerea pedepsirea vinovatului pentru răul săvârșit, ci să sublinieze reacţia adecvată a creștinilor faţă de cei care încearcă să profite de bunătatea lor. Creștinii nu trebuie să-și ia revanșa, ci să răspundă cu amabilitate, un lucru realizabil numai prin harul lui Dumnezeu care lucrează în ei. Prin aceste îndemnuri, Isus ne arată ce înseamnă să fim urmașii Săi.

Ultima antiteză se referă la dragostea faţă de semeni și ura faţă de vrăjmași. Porunca referitoare la iubirea faţă de aproapele se găsește în Leviticul 19:18, însă nu exista nicio lege care să impună ura faţă de dușmani (exista doar legea ca amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului – Deuteronomul 23:3-6). În vremea lui Isus, evreii erau sub ocupaţie romană, cetăţeni de mâna a doua în propria ţară. Fiind asupriţi, uneori foarte crunt, ei se simţeau probabil îndreptăţiţi să îi urască pe romani. Domnul Isus le-a arătat aici un mod mai bun de a trăi chiar și în circumstanţe mai puţin favorabile.

Leviticul 19

18. Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.

Deuteronomul 23

3. Amonitul şi moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam, pe vecie,
4. pentru că nu v-au ieşit înainte cu pâine şi apă, pe drum, la ieşirea voastră din Egipt, şi pentru că au adus, pe preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca să te blesteme.
5. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam; şi Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu eşti iubit de Domnul Dumnezeul tău.
6. Să nu-ţi pese nici de propăşirea lor, nici de bunăstarea lor, toată viaţa ta, pe vecie.

7. Citește Matei 5:44,45. Ce îndemnuri sunt date aici? Cum le poţi aplica efectiv faţă de cineva care ţi-a făcut rău?

Matei 5

44. Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
45. ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

 

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 59

 
1. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă,
2. ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!
3. Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge, şi degetele, de nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni, şi limba voastră vorbeşte nelegiuiri.
4. Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuie pe lucruri deşarte şi spun neadevăruri, zămislesc răul şi nasc nelegiuirea.
5. Clocesc ouă de basilic şi ţes pânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moare; şi, dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă.
6. Pânzele lor nu slujesc la facerea hainelor, şi nu pot să se acopere cu lucrarea lor; căci lucrările lor sunt nişte lucrări nelegiuite, şi în mâinile lor sunt fapte de silnicie.
7. Picioarele lor aleargă spre rău şi se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul şi nimicirea sunt pe drumul lor.
8. Ei nu cunosc calea păcii, şi în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite: oricine umblă pe ele nu cunoaşte pacea. –
9. De aceea, hotărârea de izbăvire este departe de noi, şi mântuirea nu ne ajunge. Aşteptăm lumina, şi iată întunericul; lucirea, şi umblăm în negură!
10. Bâjbâim ca nişte orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim ziua în amiaza mare ca noaptea, în mijlocul celor sănătoşi suntem ca nişte morţi.
11. Mormăim cu toţii ca nişte urşi, ne văităm ca nişte porumbei, aşteptăm izbăvirea, şi nu este, aşteptăm mântuirea, şi ea este departe de noi.
12. Căci fărădelegile noastre sunt multe înaintea Ta, şi păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră; fărădelegile noastre sunt cu noi şi ne cunoaştem nelegiuirile noastre.
13. Am fost vinovaţi şi necredincioşi faţă de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru; am vorbit cu apăsare şi răzvrătire, am cugetat şi vorbit cuvinte mincinoase;
14. şi astfel izbăvirea s-a întors înapoi, şi mântuirea a stat deoparte; căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte, şi neprihănirea nu poate să se apropie.
15. Adevărul s-a făcut nevăzut, şi cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire.
16. El vede că nu este niciun om şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul Lui Îi vine în ajutor, şi neprihănirea Lui Îl sprijină.
17. Se îmbracă cu neprihănire ca şi cu o platoşă, Îşi pune pe cap coiful mântuirii; ia răzbunarea ca o haină şi Se acoperă cu gelozia ca şi cu o manta.
18. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor Săi mânia, va întoarce la fel vrăjmaşilor Săi şi va da ostroavelor plata cuvenită!
19. Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui; când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.
20. „Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul.
21. Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO