Studiul III – Trimestrul I

Miercuri , 15 ianuarie 2014

 

Domnul Hristos a fost întruchiparea desăvârşirii sau, altfel spus, toată desăvârşirea lui Dumnezeu a fost descoperită în El. A existat oare vreun om mai plin de milă decât El? Sau care să Îşi dorească mai mult decât El să aline suferinţa omului?

Dacă nu a existat, atunci ne întrebăm: Ce legătură au avut mila şi rugăciunea Sa de mijlocire cu ucenicia?

5. Cum au fost influenţate rugăciunile lui Isus de mijlocire, de identificarea Sa cu omenirea? Care sunt scopurile finale ale rugăciunilor Sale de mijlocire? Luca 22:31,32; Ioan 17:6-26 (vezi şi Evrei 2:17).

Luca 22

31. Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.
32. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”

Ioan 17

6. Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău.
7. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu vine de la Tine.
8. Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis.
9. Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi: –
10. tot ce este al Meu este al Tău, şi ce este al Tău este al Meu – şi Eu sunt proslăvit în ei.
11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi.
12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu, în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
13. Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină.
14. Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.
15. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.
16. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.
17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
18. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume.
19. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.
20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una –
23. Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.
24. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
25. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis.
26. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”

Evrei 2

17. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.

Domnul Isus putea mijloci cu succes pentru ucenicii Săi, deoarece era activ implicat în viaţa lor, îi înţelegea foarte bine şi le dorea cu ardoare binele. Şi noi trebuie să procedăm la fel dacă vrem să avem succes. Cel care vrea să formeze ucenici în secolul al XXI-lea va renunţa la preocupările consumatoare de timp care îl împiedică să aibă o relaţie cu sufletele pierdute. Câştigarea banilor, dobândirea faimei, realizările academice trebuie subordonate obiectivului mai înalt al răscumpărării celor pierduţi. Acesta este un adevăr important pe care îl pierdem uşor din vedere fiindcă suntem atât de prinşi în vârtejul activităţilor zilnice!

Isus S-a dăruit pe Sine ucenicilor. Intra în casele lor, le cunoştea rudele, petrecea timp cu ei şi muncea cot la cot cu ei. Niciun eveniment semnificativ din viaţa lor nu-I scăpa. Formarea de ucenici din vremurile moderne presupune mai mult decât distribuirea de broşuri şi dezbaterile biblice bine pregătite. Rugăciunea înălţată cu multă compasiune pentru cel aflat în necaz şi cu dorinţa de a-i alina suferinţa rămâne idealul rugăciunii de mijlocire în activitatea eficientă de formare a ucenicilor.

Deşi perimată poate, maxima următoare conţine mult adevăr: „Oamenilor nu le pasă de lucrurile pe care le ştii, atâta timp cât nu ştiu cât de mult îţi pasă de ei.”

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Pildele sau Proverbele lui Solomon 11

 
1. Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.
2. Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
3. Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.
4. În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.
5. Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin însăşi răutatea lui.
6. Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinşi de răutatea lor.
7. La moartea celui rău, îi piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.
8. Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare, şi cel rău îi ia locul.
9. Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă.
10. Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi când pier cei răi, toţi strigă de veselie.
11. Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. –
12. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. –
13. Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat. –
14. Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. –
15. Cui se pune chezaş pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit. –
16. O femeie plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie. –
17. Omul milostiv îşi face bine sufletului său, dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui. –
18. Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. –
19. Adevărata neprihănire duce la viaţă, dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea. –
20. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.
21. Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată.
22. Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. –
23. Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi este numai mânie. –
24. Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. –
25. Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. –
26. Cine opreşte grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. –
27. Cine urmăreşte binele îşi câştigă bunăvoinţă, dar cine urmăreşte răul este atins de el. –
28. Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. –
29. Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt, şi nebunul va fi robul omului înţelept! –
30. Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete. –
31. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât mai mult cel rău şi păcătos!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO